Nytt kart med detaljerte linjer

Bane NOR offentliggjør en foreløpig kartskisse som viser korridorer, foreløpige linjer og ny Råde stasjon for den 16-17 kilometer lange dobbeltsporstrekningen mellom Haug og Seut. Innenfor hver korridor har vi silt ned til én linje per korridor, og det er linjene i kartet som ligger til grunn for konsekvensutredningen vi jobber med.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NORs planprogram ble fastsatt 25. april 2019 i Råde og Fredrikstad kommuner. 

Planavgrensningen ble fastsatt i forbindelse med planprogrammet. Her beskrives de tre korridorene og temaer som utredes, og hvordan medvirkning skal foregå.

Konsekvensutredning

Konsekvensutredningen består av de prissatte, og de ikke prissatte konsekvensene. Innenfor de ikke prissatte konsekvensene er det fem temaer vi utreder: kulturarv, naturressurser, naturmangfold, landskapsbilde og friluftsliv/bygdeliv.

I tillegg ser vi på jernbaneteknisk funksjonalitet, og eventuelle andre beslutningsrelevante temaer som for eksempel ROS-analyser. En samlet vurdering av disse temaene danner grunnlaget for Bane NOR sin anbefaling.

- Vi jobber med et stort område som er delt opp i tre brede korridorer, og hvor vi har utredet til én linje per korridor. På kartet ser man dette tydeligere. Når vi kommer med anbefalingen i løpet av våren vil det fremkomme hvilke arealer som foreslås båndlagt for videre planlegging. Dette båndleggingsarealet er stedvis mye smalere enn korridorene fra planprogrammet, forteller prosjektleder Iselin Eng.

Bane NOR har presentert kartet for politikerne i formannskapene i Fredrikstad og Råde kommune.

Fremdrift

På bakgrunn av utredningene vil Bane NOR komme med sin anbefaling til én av de tre korridorene våren 2020. 

Etter at Bane NOR har levert sin anbefaling skal den til førstegangsbehandling hos politikerne i kommunene. Dersom politikerne velger å behandle kommunedelplanen sendes den ut på høring og offentlig ettersyn slik at berørte myndigheter og innbyggerne får muligheten til å komme med merknader og innspill. Etter foreløpig framdrift sendes kommunedelplanen til andregangsbehandling i Råde og Fredrikstad i løpet av 2021. 

Forutsatt at kommunen vedtar Bane NORs forslag til kommunedelplan, startes det opp et påfølgende arbeid med reguleringsplan. Det er først i reguleringsplanfasen og sluttvedtak av reguleringsplanen at endelig plassering av dobbeltsporet bestemmes

Foreløpig kartillustrasjon Fredrikstad.pdf

Foreløpig kartillustrasjon Råde.pdf