Har halvert beslaget av verdifull dyrka mark

I 2018 startet Bane NOR arbeidet for å finne en billigere og bedre løsning enn korridor øst. Det nye og anbefalte alternativet er rimeligere og tar kun halvparten så mye dyrka mark.

Store deler av Østfold består av verdifull dyrka mark. Nå har Bane NOR funnet en korridor for nytt dobbeltspor som er betydelig billigere enn den opprinnelige korridoren (øst). Korridoren  beslaglegger også mye mindre dyrka mark. Foto: Bane NOR/Hilde Lillejord

Østfold utgjør kun 1,1 prosent av Norges landareal, men 7 prosent av jordbruksarealet og hele 20 prosent av landets kornarealer.

Jordbunnen består av mye marine avsetninger (gammel havbunn) fra den gang Østfold var dekket av hav. Leiren som gir store utfordringer for jernbanebyggingen, sørger for svært gode forhold for landbruket. Jorden er veldig næringsrik, og jordene er flate og lettdrevne. Den dyrka marken i Østfold byr på alle de viktigste matproduktene vi har - både korn, kjøtt, egg, melk, grønt og bær.

Bane NOR har den siste tiden utredet tre korridorer for nytt dobbeltspor: korridor øst, midt og vest. I slutten av april anbefalte Bane NOR korridor vest. Konklusjonen fra utredningene var klart og tydelig: alternativ vest er både betydelig billigere og har færre negative konsekvenser for miljøet.

- Vi synes det er veldig positivt at utredningene har gitt et så tydelig bilde på hva som er best for både jernbanen, miljø og samfunn. For lokalt næringsliv og for å sikre matproduksjon nasjonalt er det veldig viktig å bevare mest mulig dyrka mark, sier prosjektleder Iselin Eng.

Korridor midt og vest tar betraktelig mindre dyrka mark enn korridor øst. Årsaken er at korridor øst går over store landbruksarealer, spesielt på Rådesletta. Større deler av korridor midt og vest går gjennom skogsområder, og mer av strekningen er lagt i tunnel. Bane NORs beregninger viser at øst vil ta ca. 330 dekar matjord, mens midt tar ca. 230 dekar og vest ca. 170 dekar.

Vest tar altså nesten halvparten så mye dyrka mark som øst. Samtidig er det ikke til å unngå at et så stort prosjekt også har store ulemper for lokalsamfunnet, også for landbruk og gårdsdrift.

- Selv om den nye korridoren sparer mye dyrka mark sammenliknet med den gamle, er det fortsatt verdifulle områder og flotte gårder som blir berørt. Det er selvfølgelig trist. Vi skal jobbe mye fremover for å se om vi kan gjøre ulempene mindre, sier Iselin Eng.

Det er lagt inn flere landbruksunderganger under dobbeltsporet. I den videre planleggingen skal Bane NOR vurdere plasseringen av undergangene og om det bør legges inn flere.

Andre tiltak for å dempe de negative konsekvensene kan blant annet være:

  • Undersøke om det kan etableres dyrka mark der jernbane- og veiareal skal legges ned.
  • Vurdere om deponier som brukes for lagring av masser kan bli ny dyrka mark ved at man har matjord øverst.
  • Vurdere flytting av gårdstun eller gårdsbygninger om det finnes egnede steder på eiendommen

Les mer om utredningene i denne rapporten om naturressurser. Eller se vår oppsummering av rapporten i denne presentasjonen på Youtube.