På befaring langs Østfoldbanen

På Haug i Råde og Seut i Fredrikstad kommuner gjennomfører vi flere befaringer for å innhente informasjon til kommunedelplan. – Det er viktig for å vurdere grunnlaget for konsekvensen av tiltakene senere. Det er mye vanskeligere å skrive konsekvens uten å ha vært tilstede, og kjenne området, sier fagansvarlig på naturmangfold.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På Arneberghølen var det en del store eiketrær, og Bane NORs fagansvarlig på naturmangfold er på stedet for å få et større bilde av den store dammen nedenfor, i vinter var det ikke så lett å se. (foto: Jeanette Fagerli-Quaino)

Det er tidlig morgen og vi er på feltarbeid for å se på landskapsbildet i utvalgte områder på strekningen.

-          Det å komme ut er viktig for å bekrefte de funnene vi allerede har gjort, i tillegg sjekker vi innspillene som kom inn fra lokalkjente i de to åpne medvirkningsdagene vi arrangerte i Fredrikstad i våres. Det er viktig å se og bli kjent i området, verifisere lokalkunnskapen om blant annet vilttrekk som ikke ligger tilgjengelig i databaser, forteller rådgiver Kristin Moldestad.

Ved Musangengata sjekkes det at den gamle gårdsdammen med amfibier ikke er drenert vekk.

Det er grønne åkre i alle retninger, og vi går langs en sti opp til en gammel gårdsdam i Musangengata. 

-          Her ser vi en gammel gårdsdam med amfibier, og nå ser vi på at dammen fortsatt eksisterer, og at den ikke er drenert vekk. Befaringene er også viktige for at vi skal kunne justere avgrensingen av delområdene, noen var grove skisser på kartet. 

Hun fotograferer dammen og kjører videre til neste mål for turen. Det er satt av en hel dag til befaringen, nødvendige tillatelser er avklart på forhånd.  Med på dagens feltarbeid er også fagansvarlig på naturressurser som skal bekrefte funn gjort tidligere i vinter på dyrket mark.

Måling av størrelsen på stammen og dybden på furene i barken, også kalt sprekkebark, som er bolig for insekter.

Ikke-prissatte konsekvenser

-          Nå er vi godt i gang med delutredningene av de ikke-prissatte konsekvensene i den samlede konsekvensutredningen for kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ i kommunedelplanen, sier Iselin Eng, prosjektleder for utbyggingen på strekningen.   

Ved planlegging av det nye dobbeltsporet er det et mål å begrense inngrep i viktige områder for naturmangfold, naturressurser, friluftsliv, by -og bygdeliv, landskap og kulturarv.

-       Se her er det en liten ravine, sier eksperten på naturmangfold engasjert. - Det har jeg ikke sett i dette området før så det var gøy, sier hun.

Vi har stanset opp ved Ørmenbekken, den går i en liten ravine og gravd ned i leiret jord så det blir en liten ravine dal. Ravine er en rødlistet naturtype, og verneverdig hvis den er stor nok.  

-       Vi har også funnet noen nye eiketrær i løpet av dagen. Da måler vi naturmangfoldet, størrelsen på stammen og dybden på furene i barken, og det vi kaller sprekkebark, som er bolig for insekter.

Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsningen på Østlandet.

Satsningen skal gi reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og Ringeriksbanen. Det er også et mål om at satsningen skal bidra til å styrke regionens attraktivitet som bo- og arbeidsplassregion, redusere utslipp av klimagasser og øke trafikksikkerhet.