Legger bort det vestligste alternativet i korridor vest

For å finne bedre grunnforhold, og unngå gårdsbruk og kulturminner, har Bane NOR vurdert en trasé lengst mulig vest på strekningen mellom Karlshus i Råde og Ørmen i Fredrikstad. Dette alternativet legges nå bort på grunn av høye kostnader.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR utreder tre korridorer for nytt dobbeltspor mellom Karlshus i Råde kommune og Ørmen i Fredrikstad kommune.

- Vi har den siste tiden fått enda mer kunnskap om grunnforhold, kulturminner og kostnader i den vestlige korridoren. Det viser seg at å legge dobbeltsporet lengst mulig vest (den blå linjen i kartet) vil bli flere hundre millioner kroner dyrere enn traseen lenger øst i samme korridor (den rosa linjen i kartet), forteller prosjektleder Iselin Eng.

Den vestligste traseen blir dyrere å bygge blant annet fordi den har et større omfang av bruer og tunneler. Det trengs også omfattende tiltak for å stabilisere grunnen.

- Alternativene i den vestlige korridoren kommer ganske likt ut når det gjelder konsekvenser for miljø og samfunn, og vi legger derfor det rimeligste alternativet (rosa linje) til grunn for videre planlegging i korridor vest, sier Eng.

Klar for å utrede konsekvenser

Nå står Bane NOR igjen med én trasé innenfor hver korridor (se kart). Disse traseene skal konsekvensutredes og kostnadsberegnes. Konsekvensutredningen beskriver hvilken innvirkning prosjektet har på miljø og samfunn. Alle utredningene skal gi planleggerne et godt grunnlag for å kunne anbefale en korridor i kommunedelplan.

- Traseene vi går videre med til konsekvensutredning er de vi mener er de beste med den kunnskapen vi har i dag. Vi gjør ingen endelige valg nå, traseene er kun et utgangspunkt for å utrede konsekvenser. Utredningene skal gi oss mer kunnskap om hvordan prosjektet påvirker miljø og samfunn, og gi oss svar på hvordan linjene bør justeres og om de eventuelt må flyttes for å gjøre ulempene minst mulig, forteller Iselin Eng. Illustrasjonsbilde. Bane NOR legger nå vekk det vestligste av disse alternativene (den blå linjen)..png

 

Veien videre

Bane NOR ønsker å holde alle godt informert om planene, og fortsetter derfor med åpne kontordager utover høsten hvor du kan stille spørsmål til våre fagfolk i prosessen. Vi legger også ut informasjon på prosjektets nettsider, Facebook (Bane NOR InterCity), og sender ut nyhetsbrev.

- På de åpne kontordagene kan grunneiere snakke med oss. Vi forstår at mange sitter med detaljerte spørsmål om disse traseene, spesielt de som kan bli berørt av utbyggingen. Men vi minner om at vi fortsatt er tidlig i planleggingen, og at arbeidet med å kartlegge områdene i detalj starter nå. Det er først når korridor er avklart i kommunedelplan og vi er i gang med reguleringsplan at vi vet hvem som vil bli berørt av prosjektet, sier Iselin Eng.

Bane NORs anbefaling av alternativ (kommunedelplan) legges frem neste år. Vi håper på et endelig vedtak på kommunedelplan i 2021. Les mer om planprosessen her og om prosessen med grunnerverv her

Fakta: Hva er konsekvensutredning

Konsekvensutredningen beskriver prosjektets innvirkning på miljø og samfunn, og gir sammen med andre utredninger det nødvendige grunnlaget for å anbefale en korridor. Bane NOR utreder blant annet konsekvenser for landskapsbilde, friluftsliv, by- og bygdeliv naturmangfold, kulturarv og naturressurser. Les mer om konsekvensene som utredes i planprogrammet.