Vurderer å utrede nye traseer

Bane NOR har identifisert behov for å gjøre grunnundersøkelser utenfor korridoren i planprogrammet. Hensikten er å finne ut om andre traséalternativer er enklere og billigere.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Linjene på kartet er et utgangspunkt for nye grunnundersøkelser. Hensikten med undersøkelsene er å avgjøre om det bør planlegges en ny korridor for dobbeltsporet.

Bane NOR informerte i mai Fredrikstad kommune og Råde kommune om behov for nye grunnundersøkelser på områder som tidligere ikke er undersøkt.

Nye analyser og grundigere undersøkelser av trase 6a/2a mellom Haug og Seut sannsynliggjorde større kostnadsøkninger og forsinkelser. Derfor ønsker Bane NOR å undersøke om det finnes traséalternativer med mindre krevende grunnforhold.Utsnitt av kart grunnforhold

Lokalt kart over grunnforhold (utsnitt innfelt høyre) viser områder med fjell og mindre løsmasser lenger vest. Mulige traséalternativer i dette området kan ha betydelige kostnadsbesparelser.
Bane NOR ønsker derfor å undersøke grunnforhold utenfor varslingsområdet i fastsatt planprogram.

Grunnundersøkelsene planlegges med oppstart høsten 2018, fortrinnsvis etter innhøsting. I forkant av dette vil grunneiere bli varslet og informert om hva undersøkelsene innebærer for deres eiendom. Bane NOR vil innhente skriftlige tillatelser fra grunneierne før de nevnte undersøkelsene.

14. august vil Bane NOR invitere grunneiere langs de foreslåtte traséalternativene til informasjonsmøte på Bøndenes Hus i Råde.

Hva de nye undersøkelsene kan føre til, vil Bane NOR komme tilbake til når resultatene foreligger og er analysert. Bane NOR vil underveis legge vekt på god informasjon og en åpen prosess. Nyheter og informasjon om prosjektet nytt dobbeltspor Haug-Seut gjøres tilgjengelig på www.banenor.no, samt på prosjektets Facebook-side.