Starter arkeologiske registreringer

Fra september 2017 starter arbeid med arkeologiske registreringer innenfor planområdet for nytt dobbeltspor Haug-Seut. Dette gjelder for arealene i Fredrikstad kommune i høst.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Matjordlaget fjernes for å finne spor etter stolper, gjerder, kokegroper, ildsteder, graver og annet fra bronsealder, jernalder eller middelalder. (Foto: Fylkeskonservatoren i Østfold)

I henhold til Kulturminnelovens §9 plikter alle som skal gjennomføre et stort tiltak å kartlegge om utbyggingen vil virke inn på automatisk fredede kulturminner.

- Poenget er å få oversikt over hva som finnes av arkeologiske kulturminner innenfor planområdet. Dette blir en del av grunnlaget for arbeidet vårt med reguleringsplan, sammen med en rekke andre forhold, sier Morten Giving, som er Bane NORs prosjekteringsleder for de arkeologiske registreringene.

- Dette er altså ikke utgravinger, men et arbeid som gjøres for å kartlegge og beskrive både kulturminner som allerede er kjent, som f.eks. gravhauger, og kulturminner som vi til nå ikke har vært klar over, sier Giving.  Nærmere bestemt er dette alle spor etter mennesker som stammer fra tiden før reformasjonen i 1537, f.eks. bosetningsspor, graver, fangstanlegg og veier.

Fjerner matjorda
- På dyrket mark vil registreringene bestå av prøvesjakting med gravemaskin. Dette innebærer at matjordlaget fjernes i ca. tre meter brede sjakter med en avstand på ca. 10 meter. Etterpå legges jorda tilbake, opplyser han.

- Vi har kontaktet alle berørte grunneiere og inngått avtaler om gjennomføringen av arbeidene. I tillegg er det avhold et informasjonsmøte for grunneierne, legger han til.    

- Så langt som overhodet mulig prøver vi å gjennomføre arbeidene etter innhøstingen eller før våronna. Vi starter i Fredrikstad kommune nå i høst, hvor det vil det være 2-3 maskiner og 5-6 arkeologer i arbeid. Framdriften på arbeidene vil i høy grad avhenge av hvilke funn som eventuelt blir gjort, sier Giving.

Det er Fylkeskonservatoren i Østfold som er ansvarlig for de arkeologiske registreringene. Entreprenør for gravearbeidene er Leif Grimsrud A/S, og Bane NOR er byggherre.

Med lys og lykter
I tillegg til den maskinelle sjaktingen gjøres det prøvestikking med spader i utmark for å finne steinalderboplasser. Dette arbeidet er i hovedsak ferdig, og det er påvist ca. 15 nye boplasser.

Det gjøres også søk etter helleristninger.  Disse er ofte vanskelige å se i fullt dagslys, men det er lettere når lyset kommer inn på skrå. Derfor blir det arkeologer å se i planområdet på kveldstid, med lykter, på steder hvor det kan være sjanse for å finne helleristninger. Det er ingen kjente helleristninger fra før innenfor planområdet.

Dersom det oppdages viktige kulturminner som det blir nødvendig å fjerne for å få gjennomført utbyggingen, kan Bane NOR bli pålagt å bekoste en full utgraving.  Dette skjer for tiden på Dilling i Rygge, hvor en av Norges største jernalderlandsbyer er under utgraving før byggingen av nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad starter for fullt i 2019.

Kontaktpersoner for henvendelser om arbeidene:
Morten Giving, prosjekteringsleder hos Bane NOR for arkeologiske registreringer - telefon 915 45 390.
Sigrid Mannsåker Gundersen, arkeolog/konservator, Fylkeskonservatoren i Østfold – telefon 48 11 65 90.
Adler Enoksen, prosjektsjef for Haug-Seut, Bane NOR – telefon 949 71 793.