Planprogrammet for Haug-Seut er fastsatt

Både Fredrikstad og Råde kommune har nå fastsatt planprogrammet for reguleringsplan med konsekvensutredning av nytt dobbeltspor på strekningen fra Haug til Seut. Saken ble behandlet i bystyret i Fredrikstad 4. mai og i Råde kommunestyre 11. mai.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planleggingsleder Iselin Eng i Bane NOR peker på nordre del av planområdet og området hvor ny Råde stasjon skal planlegges. (Foto: Olav Nordli)

Planprogrammet er en «plan for planen». Det beskriver hvilken trasékorridor og hvilke temaer som skal utredes videre i arbeidet med reguleringsplan, samt hvordan den videre prosessen skal gjennomføres, blant annet når det gjelder kommunikasjon og medvirkning.

- Vedtakene er en viktig milepæl på veien mot et forbedret togtilbud på strekningen, sier planleggingsleder Iselin Eng i Bane NOR.

Vurdering av 4A
I sitt vedtak har Fredrikstad bystyre kommet med følgende anmodning:

«Fredrikstad kommune viser til innspill fra Ambjørnrød lokalsamfunn, Trosvik lokalsamfunn og andre berørte grunneiere, og ber om en nærmere vurdering av kostnader og konsekvenser ved alternativ 4A, dersom det er mulig å få til dette uten at det forsinker framdriften i planarbeidet vesentlig.»

- Alternativ 4A innebærer tunnel inn mot Seut, mens det som ligger i planprogrammet hovedsakelig er en daglinje. Grunnlaget for hvorfor Bane NOR har anbefalt dette alternativet har vi tidligere belyst i forstudien forut for planprogrammet, og vi vil svare ut kommunens anmodning på bakgrunn av dette, sier Iselin Eng.

Veien videre
Planprogrammet danner grunnlaget for Bane NORs videre arbeid med forslag til reguleringsplan. En vedtatt reguleringsplan er rettslig bindende for alle tiltak innenfor planområdet og gir rettigheter til å utnytte arealene slik planen viser.  I reguleringsplanen fastsettes nøyaktig hvilke arealer som skal brukes, hva de skal brukes til og hvordan de skal utformes. Det settes også rammer for selve anleggsgjennomføringen.

Konsekvensutredningen som skal utarbeides skal kartlegge konsekvenser for miljø, naturressurser, kulturminner, samfunn, osv.  Dette skal sikre at virkninger blir tatt hensyn til i planlegging og gjennomføring.

Ønsker åpen prosess
- Bane NOR starter nå arbeidet med å utarbeide forslaget til reguleringsplan.  Målet vårt er å legge fram planforslaget vinteren 2018/19. Forslaget til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og behandlet på samme måte som for planprogrammene, sier Iselin Eng.

- På veien fram mot det endelige planforslaget skal vi optimalisere traseen og gjøre flere avklaringer hvor vi ønsker å være i dialog med og involvere nærmiljøet og berørte grunneiere.  Vi planlegger for eksempel både åpne kontordager og informasjonsmøter underveis i planperioden og vi vil komme med nærmere informasjon om dette etter sommerferien, sier Eng.