Kvalitet og kostnad

Bane NOR ønsker å tydeliggjøre informasjon om arbeidet med traséen mellom Haug i Råde og Svirød/Ørmen i Fredrikstad.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det ikke er gjort noe vedtak om å endre trasé eller utrede flere traséer. Arbeidet med gjeldende trasé fortsetter inntil det foreligger en beslutning om noe annet. Med det som utgangspunkt vil Bane NOR gjøre en ekstra kvalitetssikring av trasévalg mellom Haug i Råde og Svirød/Ørmen før man kommer for langt med arbeidet med teknisk plan og reguleringsplan for strekningen Haug - Seut.

Den ekstra kvalitetssikringen skjer parallelt med annet arbeid. 

Ferdigstillelse

Tidsperspektiv og ferdigstillelse har vært, og er, viktig når Bane NOR følger opp Nasjonal Transportplan.  Fremdrift hadde høy prioritet da det ble besluttet å forholde seg til gjeldende kommunedelplan og starte prosessen med reguleringsplan.

I løpet av 2017 har kunnskapen om valgt trasé blitt mer detaljert. I denne perioden er det avdekket utfordringer man tidligere ikke kjente hele omfanget av. Samtidig har optimalisering av kostnader blitt enda viktigere enn før.

Ekstra kvalitetssikring

Bane NOR forstår at det kan ha spredt seg noe usikkerhet om trasévalg, men understreker at den ekstra kvalitetssikringen bare gjelder trasévalg mellom Haug i Råde og Svirød/Ørmen i Fredrikstad. Det innebærer at man i Råde vil gå gjennom alternativ 5A (blant annet spørsmålet om tunnel) en gang til.

Alle parter er tjent med at Bane NOR kan forsikre at de riktige faglige vurderingene er gjort og de riktige valgene tatt. En overordnet vurdering er tidligere gjort for strekningen Svirød - Seut, blant annet gjennom utredning av alternativ 4A i Fredrikstad.