Flere grunnundersøkelser på Haug – Seut

Bane NOR fortsetter med flere undersøkelser på strekning Haug-Seut. Det er tidligere gjennomført grunnboringer på deler av parsellen. Nå planlegger vi for geofysiske undersøkelser med seismikk.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto fra Råde stasjon. Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket/Bane NOR SF.

Resultatene fra geofysiske (les: seismiske) undersøkelser vil være en del av grunnlaget for den videre planleggingen. For de som er opptatt av språk har vi bragt i erfaring at ordet seismikk kommer fra det greske seismos, som betyr jordskjelv.

Fra januar til mars
Varslingsbrev til grunneiere som blir berørt av undersøkelsen i Østfold ble sendt ut før jul. Arbeidet skal nå utføres av 2G/GeoPhysix AS på vegne av Bane NOR. Jobben i felt planlegges å pågå i noen uker, og vil foregå fra januar til mars 2017. Undersøkelsen planlegges og gjennomføres så snart som mulig, men er avhengig av værforhold fordi det ikke bør være frossent i bakken når grunnen skal undersøkes.

Kartlegger løsmasser
Geofysiske undersøkelser er en metode man bruker for å kartlegge undergrunnen (både løsmasser og det øvre berglaget). Når det gjelder seismikk handler det om at en lydbølge fra en liten sprengladning eller en mekanisk signalgiver sendes ned i jorda. Deler av denne trykkbølgen blir så reflektert når den kommer til en laggrense i undergrunnen. Signalet reflekteres deretter tilbake til overflaten etter noen sekunder og fanges opp av geofoner (lydsensorer). Hvor lang tid signalet bruker på returen, sier noe om dybdene ned til de ulike løsmasselagene, samt bergnivå.