Forstudien Råde-Halden i kortversjon

Jernbaneverket har utarbeidet en forstudie som grunnlag for det videre arbeidet med InterCity Østfoldbanen Haug (Råde) og Halden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hensikten med forstudien har vært å gjøre en faglig vurdering av hvilke alternativer og korridorer Jernbaneverket bør arbeide videre med i de neste planfasene, og hvilke planprosesser som bør benyttes. Den oppsummerer alle faglige vurderinger som er gjort i forstudieperioden, og gir en helhetlig vurdering av fordeler og ulemper ved de ulike alternativene.

Tre parseller
InterCity Østfoldbanen består av tre parseller. Disse har ulik planhistorikk og fremdrift. Haug (Råde) – Seut (Fredrikstad) skal bygges ut først (2024). Det er forutsatt at neste plannivå er reguleringsplan. Denne strekningen har derfor et høyere detaljeringsnivå enn de påfølgende strekningene.

Strekningen Fredrikstad – Sarpsborg er definert som en del av «innerstrekningen» til InterCity og skal stå ferdig i 2026, mens Sarpsborg – Halden er «ytterstrekningen» og skal planlegges med sikte på ferdigstillelse i 2030.

Prosjektet bygger på Jernbaneverkets konseptvalgutredning fra 2012, og er forankret i Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 – 2023.

Dobbeltspor i byene
Anbefalt konsept er et sammenhengende dobbeltspor dimensjonert for 250 km/t, og med sentralt lokaliserte stasjoner i alle Østfoldbyene.

Forstudien er utført av 2G, som er et arbeidsfellesskap mellom COWI og Multiconsult. LPO-arkitekter og NIKU er underkonsulenter.