Registreringer fra Råde til Sarpsborg

Jernbaneverket er i gang med befaringer, innmålinger og registreringer på strekningene Haug - Seut og Fredrikstad - Sarpsborg. Datainnsamlingen utføres i flere runder. Den vil gi et viktig grunnlag for videre planlegging av dobbeltsporet på strekningene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Registreringene utføres fra slutten av mai og utover høsten. Dataene er viktige for planarbeidet og konsekvensutredningen som skal utarbeides. Noen temaer som kartlegges er friluftsliv og nærmiljø, landskap, dyrket mark, naturmangfold og naturressurser. Eksempelvis registreres fugler, viltbestand og fauna. 

Grunnboringer
Det er utført grunnboringer på strekningen Haug - Seut, men det kan fortsatt være aktuelt å utføre flere grunnboringer. Grunnboringer skal også utføres på strekningen Fredrikstad - Sarpsborg.  Aktuelle grunneiere varsles i forkant. 

Arkeologiske registreringer
I henhold til kulturminnelovens paragraf 9 blir det utført registreringer av automatisk fredete kulturminner og kulturminner fra nyere tid. Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune er ansvarlig for gjennomføringen.

Arkeologer skal foreta overflateregistreringer og se etter menneskeskapte landskapsformasjoner og strukturer. Disse registreringene medfører ingen inngrep i marken.

Prøvestikking innebærer at arkeologene graver ruter på 40 x 40 cm med spade. Hullene fylles igjen når undersøkelsene er ferdige. Det gjennomføres landmåling av kjente automatisk fredete kulturminner, for å kvalitetssikre lokaliseringen.

Grunneierne
Overflateregistreringene og prøvestikkingen skjer hovedsakelig i skogsområder og ikke på dyrket mark. Mesteparten av arbeidet utføres i perioden juni - august i år. Undersøkelser på dyrket mark (sjakting med gravemaskin) varsles grunneierne separat. Hver enkelt berørte grunneier kontaktes for signering av samtykkeerklæring/ avtale.

Jernbaneverket beklager de ulempene undersøkelsene medfører for naboer og grunneiere.