Varsel om endret planområde

Bane NOR planlegger ny avgrening for Østre linje mellom Ski og Kråkstad. Oppstart av planarbeid og avgrensing av planområdet ble varslet 26. april 2019 og ble varslet utvidet 22. januar 2021 og 3. juni 2022. Bane NOR varsler nå en endring av området det planlegges innenfor (planområdet).

Planområdet reduseres ved Hagelund og sørover mot E18. Dette området var tidligere varslet for å gi plass til et større anlegg for togparkering, som ikke lenger er en del av planleggingsarbeidet.

Planområdet utvides ved Åsveien i Ås kommune for å sikre adkomst for to eiendommer. Ved Løkenveien i Nordre Follo kommune utvides planområdet for å sikre plass til ombygging av veien i tråd med krav om fartsgrense 80 km/t.  Planområdet utvides ved Sigtun gård i Nordre Follo kommune for å gi Bane NOR driftsadkomst til ny jernbanebru over Kråkstadelva.

Områdene som nå blir tatt inn i planområdet vil inngå i reguleringsplanforslaget, og utredes på lik linje med selve banetiltaket.

Innspill sendes til Bane NOR v/planfaglig rådgiver Asplan Viak: Asplan Viak AS, Moerveien 5, 1430 Ås, eller til e-post ostrelinjeskisyd@asplanviak.no

Merk innspillet med «Østre linje/togparkering Ski syd». Fristen for uttalelser er 15.11.2022.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til: Knut Sørgaard, delprosjektleder arealplan i Bane NOR, tlf. 958 08 616​