Medvirkning i planprosessen

I prosjektet Togparkering Ski og avgrening Østre linje jobber vi nå med løsningsutviklingen, reguleringsplanforslaget og konsekvensutredningen. Dette gjør vi i dialog med Ås og Nordre Follo kommune, noe som gir viktige og verdifulle innspill til arbeidet.

Illustrasjon av området der vi planlegger ny togparkering og ny avgrening for Østre linje.

Ny togparkering syd for Ski og en ny avgrening av Østre linje skal legge til rette for et bedre togtilbud for de reisende på Østfoldbanen, både på Østre og Vestre linje og lokaltoglinjen mellom Ski og Oslo.

– Når vi nå jobber med løsningsutviklingen, reguleringsplanforslaget og konsekvensutredningen legger vi til rette for en god dialog med både Ås og Nordre Follo kommuner, samt  det interkommunale landbrukskontoret. Vi har også dialog med Kommunal- og distriktsdepartementet, som er planmyndighet i denne saken, og med de ulike myndighetene på fylkesnivå, forteller prosjektsjef Martin Hove.

Tett dialog med kommunene 

– Selv om kommunene ikke er planmyndighet i saken, er det likevel viktig for oss å ha et godt samarbeid underveis, slik at løsningene i prosjektet kan bli best mulig, utdyper prosjektsjefen.

Derfor har vi lagt opp til ulike typer møter underveis i prosessen:

  • Involveringsmøter med planadministrasjonene i Ås og Nordre Follo, og det interkommunale landbrukskontoret.. Disse handler om utforming av reguleringsplanen og konsekvensutredningen, inkludert avbøtende tiltak, og gjennomføres jevnlig.

  • Dialogmøter med politisk ledelse i Ås og Nordre Follo. Disse handler om utformingen av reguleringsplanen og konsekvensutredningen, inkludert avbøtende tiltak, og gjennomføres ved behov og ønske.

  • Informasjon og dialog i regionalt planforum, en møteplass mellom kommunene,  fylkeskommunen, og statsetatene på fylkesnivå. Vi deltar på dette ved behov og ønske.

Denne vinteren har vi vært i både formannskapet i Ås (26. januar), kommunestyret i Ås (9. februar) og kommunestyret i Nordre Follo (17. februar). Her la vi frem status for prosjektet, og hva vi jobber med nå. Et av temaene på møtene var antall togparkeringsplasser.

Da vi begynte planarbeidet i 2014 var bestillingen at vi skulle planlegge for rundt 50 plasser. Nå er antallet nede på 30, og vi jobber fortsatt med å optimalisere togparkeringsanlegget. Bane NORs oppgave er å sørge for enda mer jernbane for hver krone som investeres i jernbanen. Derfor må vi sikre at vi planlegger for det antallet plasser som er det faktiske behovet, og samtidig sørge for at vi ikke legger beslag på et større område enn vi trenger.

I alle tre møtene fikk vi gode spørsmål og innspill. Disse handlet blant annet om støy i området, lysforurensing, belastning på området og tap av areal. Dette er temaer vi jobber med i prosjektet, og vi tar med oss innspillene i det videre arbeidet.

Ettersom det er store, sammenhengende arealer med dyrka mark i området, er det ikke til å unngå at ny jernbane vil beslaglegge dyrka mark. Vi ser på hvordan dette tapet kan bli gjort så lite som mulig, og vi planlegger egne møter med grunneierne i området.

Medvirkning i neste fase

I den perioden vi er i nå er det medvirkningsaktiviteter med kommunene som står sentralt. Det er viktig for oss å få innspill fra både politisk ledelse og administrasjonen samtidig som vi utarbeider reguleringsplanforslaget. Den neste fasen for medvirkning vil være når reguleringsplanforslaget legges ut på høring. Da skal vi arrangere åpne folkemøter for alle interesserte og informasjonsmøter for både kommunene og grunneierne. Tidspunkter for dette vil være i løpet av høringsperioden, og vi vil opplyse om dette nå i forkant.

– For å lage en best mulig plan for ny togparkering syd for Ski og ny avgrening for Østre linje er vi avhengig av innspill fra alle som har lokal kunnskap om området. Vi håper på engasjement og en god dialog med alle interesserte når reguleringsplanen er klar og legges ut på høring, sier Martin Hove.  

Dersom du har spørsmål til prosjektet utover disse aktivitetene kan du når som helst ta kontakt med oss: