Fra 30 til 14 togparkeringsplasser

En helhetlig vurdering av behovet syd for Ski gjør at vi reduserer antall plasser i togparkeringsanlegget til 14. Dette betyr mindre beslag av areal.

Illustrasjon av området der vi planlegger ny togparkering og ny avgrening for Østre linje. Ski er oppe til venstre i bildet, og Kråkstad nede til høyre.

Bane NOR skal sørge for mer jernbane for hver krone som investeres i jernbanen. Derfor jobber vi hele tiden med å gjøre løsningene så gode som mulige, og med å se om vi kan finne smartere og/eller enklere løsninger. I planleggingen av et togparkeringsanlegg syd for Ski har vi jobbet for å balansere hensynet til behov for togparkeringsplasser og samtidig legge beslag på minst mulig areal. 

Færre plasser gir mindre beslag av areal

Da planprogrammet for Togparkering Ski og avgrening Østre linje ble fastsatt i juni 2021, var det 30 plasser på Hagelund som ble lagt til grunn for det videre arbeidet. Det videre arbeidet med reguleringsplanen, og med bakgrunn i nye vurderinger av behovet for togparkering i Bane NOR, gjør at vi nå reduserer antallet plasser i anlegget.

- Et togparkeringsanlegg i Ski med 14 plasser er en bedre løsning, som også gir mindre beslag av areal i planområdet. Vi jobber alltid for å redusere de negative konsekvensene i et område vi skal bygge i, og vi er glade for at anlegget ikke kommer til å ta så stor plass som først anslått, sier prosjektsjef Martin Hove.

Bane NOR jobber på nye måter

Vi inngikk i januar i år nye avtaler med Jernbanedirektoratet. Avtalene gir oss større ansvar og handlingsrom for å utvikle jernbanen. Innenfor rammene i avtalene har vi ansvar for å prioritere tiltakene som skal til for å oppnå avtalt effekt for togtilbudet. Dette betyr også at vi lettere kan utfordre de løsningene som opprinnelig ble lagt til grunn, så lenge vi oppfyller effektmålet.

Ler mer: Nye avtaler gir Bane NOR økt handlingsrom

Bane NOR og Jernbanedirektoratet signerte 13. januar to nye avtaler som gir Bane NOR større handlingsrom og bedre forutsetninger for å utvikle jernbanen.

Togparkering er et sammensatt system, og antall togparkeringsplasser ett sted kan påvirke togkapasiteten et helt annet sted. Vi har jobbet med en helhetlig vurdering av behovet for togparkering for å kunne utnytte både eksisterende og nye planlagte plasser på best mulig måte. Dette ligger også til grunn for at vi nå kan redusere antall plasser i Ski. 

Hva skjer nå?

I en reguleringsplanprosess er det vanlig at løsninger justeres og endres underveis. Dette skjer både fordi vi jobber med å forbedre løsningene og gjøre de så gode som mulige og fordi vi får verdifulle innspill underveis i prosessen, i dialog med planadministrasjonene og politisk nivå i Ås og Nordre Follo, samt det interkommunale landbrukskontoret.

Når reguleringsplanen legges ut på høring kan alle som har lokal kunnskap om området sende høringsinnspill.

Les også: Medvirkning i planprosessen

I prosjektet Togparkering Ski og avgrening Østre linje jobber vi nå med løsningsutviklingen, reguleringsplanforslaget og konsekvensutredningen.

Martin Hove
Prosjektsjef
98443366

Fakta: Hvorfor togparkering Ski og avgrening Østre linje?

Bane NOR skal legge til rette for flere og raskere tog på Østfoldbanen. For å kunne gjøre dette må vi blant annet løse opp i flaskehalser rundt Oslo. Ski stasjon, der flere jernbanelinjer møtes er en slik flaskehals.

Dette gjør at sporplanen er komplisert, og blant annet må togene fra Østfoldbanens Østre linje må krysse flere spor for å komme inn på det riktige for å kunne kjøre Follobanen til og fra Oslo. Dette stjeler kapasitet og påvirker antall avganger fra Ski stasjon.

Med flere tog på Østfoldbanen er det også behov for flere togparkeringsplasser til togene. Disse må også ha plass til de nye togene som skal gå på strekningen, som er lengre enn dagens tog. De nye togene har plass til flere passasjerer.