Bane NOR forstår grunneiernes frustrasjon

Bane NOR jobber med planprosjekter som Togparkering Ski mange steder i landet. Vårt arbeid griper sterkt inn i livene til grunneiere og naboer da det tar lang tid å få avklaringer om hva som skjer med eiendommene. Vi vet at det kan være frustrerende når planprosjekter utvides og det trengs mer areal, men også når planer nedskaleres eller utgår helt. Vi forstår at dette er en byrde for mange og vi tar ikke lett på det.

Behovet for togparkering på Østlandet ble utredet i 2014/15. Da ble det presentert et mulig behov på 90 togparkeringsplasser sør for Ski. Dette ble imidlertid aldri fulgt opp med et planarbeid og dermed ikke lagt frem som et alternativ for lokalpolitikerne å ta stilling til.

Bane NOR startet i 2017 etter bestilling fra Jernbanedirektoratet opp et prosjekt som skulle planlegge for 55 plasser. I ettertid viser det seg at dette også var for høyt.

Kunnskapsgrunnlaget blir bedre i planleggingsfasen

Planleggingen av store prosjekter i Bane NOR starter på et overordnet nivå, og vi jobber oss ned i detaljene. Etter hvert som prosjektet utvikler seg, får vi stadig mer detaljert kunnskap om effekter og konsekvenser av prosjektet for jernbanen og lokalsamfunnet. Med bedre kunnskapsgrunnlag å vurdere prosjektet og behovet for togparkering utfra, har vi kunnet nedskalere togparkeringen og spart arealer.

- Vi ønsker åpne planprosesser der vi er i dialog med grunneierne, naboer, lokalpolitikere, presse og øvrig publikum. Det er viktig for oss å informere om arbeidet vårt, få innspill fra lokalsamfunnet og fortelle om endringer som skjer, sier prosjektsjef i Bane NOR, Martin Hove.

Dette er også i tråd med forventninger i Plan- og bygningsloven.

- Fordi den offentlige planprosessen er utformet slik at vi stadig får bedre kunnskapsgrunnlag til å ta beslutninger i prosjektene vi jobber med, skjer det ofte endringer underveis. Når vi er åpne underveis, deler vi det beste informasjonsgrunnlaget vi har, som gjennom mer detaljerte og stadig grundigere undersøkelser, kan endre seg, sier Hove.

Samlet vurdering av Østlandets parkeringsbehov

Da vi i våres kunne redusere antall plasser for Togparkering Ski fra 30 til 14, var det fordi arbeidet vårt viste at behovet for antall togparkeringsplasser var mindre enn opprinnelig antatt. Når behovet for antallet plasser ble redusert, var det naturlig å se om det var mulig å løse togparkeringen andre steder. Det har vi klart. Vi har derfor anbefalt å ikke bygge Togparkering på Ski.

- Vi forstår grunneiernes bekymring og frustrasjon underveis i planprosessen med togparkeringen sør for Ski. Det har vært en lang prosess og planene har endret seg underveis. Til tross for at man kan være kritisk til prosessen som ligger forut for denne anbefalingen, håper vi grunneierne og lokalsamfunnet ser at løsningen vi anbefaler får positive utfall. Vi sparer 20 – 25 dekar areal og samfunnet for 8-900 millioner kroner i planleggings- og byggekostnader som bidrar til mer jernbane for pengene, avslutter Hove.