Forslag til planprogram er oversendt til departementet

Bane NOR har sendt forslag til planprogrammet for Ny togparkering Ski og ny avgrening Østre linje til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Departementet er planmyndighet og skal fastsette planprogrammet.

Ny avgrening av Østre linje, sett fra Kråkstad. Dagens Østre linje ligger til høyre i illustrasjonen, og ny avgrening går mot venstre. Illustrasjon: Bane NOR

Ny togparkering syd for Ski og ny trasé for Østre linje inn til Ski stasjon legger til rette for og er en forutsetning for et bedre togtilbud for de reisende på Østfoldbanen, både på Østre og Vestre linje. Togtilbudet skal bedres gjennom kortere reisetid og flere avganger på Østre linje, flere avganger på Vestre linje og flere avganger på lokaltoglinjen mellom Oslo og Ski.

Planprogrammet viser hvor vi har tenkt at det nye jernbaneanlegget skal ligge, hvilke temaer vi må vite mer om når vi skal utvikle løsninger, som for eksempel landbruk, friluftsliv og kulturminner, og hvordan lokalsamfunnet skal informeres og involveres i utarbeidelsen av reguleringsplanforslaget.   

I november 2020 besluttet Kommunal- og moderniseringsdepartementet at planarbeidet skulle gjennomføres som en statlig planprosess.  Det betyr at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og ikke Nordre Follo og Ås kommune, som trekker opp rammene for planarbeidet og fastsetter planprogrammet.

Hva har skjedd siden sist?

Siden Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet at prosjektet skal planlegges med statlig planprosess har vi fått flere avklaringer når det gjelder den videre planleggingen. Blant annet har departementet besluttet at prosjektet kun skal gå videre med alternativet kalt «høy linje». Det betyr at det oppdaterte planprogrammet kun inneholder alternativet der togparkeringsplassene og ny avgrening for Østre linje legges i terrenget og på bru, altså «i dagen».

Vi planlegger for at ny avgrening av Østre linje skal gå på bru over Østensjødal. Illustrasjon: Bane NOR

Vi har også jobbet med innspillene vi har fått til planen både i høringsperioden i 2020 og gjennom departementets dialog med kommunene. Fordi prosjektet påvirker et jordbrukslandskap med både dyrka mark og viktige kulturminner har vi i flere omganger fått innspill om å beslaglegge så lite areal som mulig. Dette tar vi på alvor, og vi jobber derfor kontinuerlig med å lage så kompakte løsninger som mulig.

Veien videre

Når Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt planprogrammet skal vi jobbe videre med løsningsutviklingen og reguleringsplanforslaget. Dette skal vi gjøre i dialog med kommunene og andre myndigheter. Berørte grunneiere vil også bli involvert. Det vil være et tett samspill mellom den tekniske løsningsutviklingen og konsekvensutredningene, for å gjøre konsekvensene av tiltaket så små som mulig. Reguleringsplanen er en detaljert plan, og i denne planen avgjøres det nøyaktig hvor det skal bygges innenfor det området som er satt av i planprogrammet. Reguleringsplanen skal inneholde:

  • Beskrivelse av planen og konsekvenser for miljø og samfunn, hva de ulike arealene skal brukes til og hvordan det ferdige anlegget skal utformes
  • Kart som viser byggegrenser og hvilke arealer som blir berørt av utbyggingen
  • Grenseverdier for støy og vibrasjoner fra det ferdige anlegget og i anleggsperioden
  • Et miljøoppfølgingsprogram som viser hvordan vi skal ta hensyn til miljø og omgivelser i byggetiden

Når utkastet til reguleringsplan er ferdig legges den ut på offentlig høring. Det er departementet som avgjør når dokumentene er klare for offentlig høring. Vi vet mer om den videre fremdriften når planprogrammet er fastsatt.