Planprogrammet er fastsatt

10. juni 2021 fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet planprogrammet for Togparkering Ski og Ny avgrening Østre linje. Det betyr at prosjektet kan jobbe videre med reguleringsplanen for jernbanetiltaket som skal legge til rette for et bedre togtilbud for de reisende på Østfoldbanen.

Vi planlegger for at ny avgrening av Østre linje skal gå på bru over Østensjødal. Illustrasjon: Bane NOR

- Vi er glade for at vi nå har et vedtatt planprogram. Nå kan vi jobbe videre med løsningsutviklingen for ny togparkering og ny avgrening av Østre linje, forteller prosjektsjef Tone Manum.

I vedtaksbrevet (se hele nederst på siden) skriver departementet blant annet:

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at forslaget til planprogram er grundig, og gir en god beskrivelse av formålet med planen, alternativene som skal konsekvensutredes og planprosessen. Departementet vurderer også at utrednings-programmet sikrer at relevante konsekvenser for miljø og samfunn blir utredet. Dette omfatter blant annet konsekvenser for støy, landskapsbilde, friluftsliv, naturmangfold, vannmiljø og kulturarv. Massehåndtering, dyrka mark, klimaregnskap, flom og grunnforhold skal også utredes. Det framgår av utredningsprogrammet at avbøtende tiltak skal innarbeides i reguleringsforslaget og beskrives i konsekvensutredningen. Dette er viktig for å redusere negative konsekvenser av de planlagte tiltakene.»

- Stadig flere reiser med tog, og enda flere vil velge jernbanen i fremtiden. I dette prosjektet skal vi legge til rette et bedre togtilbud på både Østre linje, Vestre linje og lokaltoglinjen mellom Oslo og Ski. Nå skal vi jobbe for å lage så gode løsninger som mulig, med et så lite avtrykk i lokalmiljøet som mulig, sier Tone Manum.

Gjenbruk av overskuddsmasser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er tydelige på at prosjektet må legge til rette for så mye gjenbruk av overskuddsmasser som mulig. De sier også at masser som ikke kan gjenbrukes må deponeres på et eget areal utenfor planområdet om nødvendig. I vedtaksbrevet skriver de:

«Det framgår av planprogrammet at det skal utarbeides en rapport for massehåndtering. Departementet legger til grunn at det må legges til rette for gjenbruk av overskuddsmasser, og at masser som ikke kan gjenbrukes, må deponeres på egnet areal, om nødvendig utenfor planområdet. Alternativer til deponering på dyrka mark og i sårbare naturområder innenfor planområdet må utredes. Dette må innarbeides i planprogrammet i punkt 12.13. Følgende setning tas ut av planprogrammet: områder for permanent deponering av masser vil inngå i reguleringsforslaget, og utredes på lik linje med selve banetiltaket.»

Dette betyr at vi må legge til rette for å deponere masser vi ikke får gjenbrukt utenfor planområdet. Dette tar prosjektet med seg i det videre arbeidet.

Hva skjer nå?

Nå som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt planprogrammet skal vi jobbe videre med løsningsutviklingen og reguleringsplanforslaget. Dette skal vi gjøre i dialog med kommunene og andre myndigheter. Berørte grunneiere vil også bli involvert. Det vil være et tett samspill mellom den tekniske løsningsutviklingen og konsekvensutredningene, for å gjøre konsekvensene av tiltaket så små som mulig. Reguleringsplanen er en detaljert plan, og i denne planen avgjøres det nøyaktig hvor det skal bygges innenfor det området som er satt av i planprogrammet. Reguleringsplanen skal inneholde:

  • Beskrivelse av planen og konsekvenser for miljø og samfunn, hva de ulike arealene skal brukes til og hvordan det ferdige anlegget skal utformes
  • Kart som viser byggegrenser og hvilke arealer som blir berørt av utbyggingen
  • Grenseverdier for støy og vibrasjoner fra det ferdige anlegget og i anleggsperioden
  • Et miljøoppfølgingsprogram som viser hvordan vi skal ta hensyn til miljø og omgivelser i byggetiden

Når utkastet til reguleringsplan er ferdig legges den ut på offentlig høring. Det er departementet som avgjør når dokumentene er klare for offentlig høring.