Arkeologiske registreringer og kulturminner

Som en del av planarbeidet i Togparkering Ski og avgrening Østre linje er det gjennomført arkeologiske registreringer i planområdet. Vi kartlegger kulturminner før vi utvikler løsninger i reguleringsplanen, slik at vi kan ta hensyn til funnene i løsningsutviklingen.

Det er Viken fylkeskommune som har gjennomført de arkeologiske registreringene. Her renser arkeolog Christine Boon en av gravrøysene på Vang. Foto: Anne Herstad

Vi planlegger ny togparkering og ny avgrening Østre linje, som er et dobbeltspor mellom Ski og Kråkstad, i et rikt kulturlandskap. I nærområdet og innenfor registreringsområdet var det fra før av et høyt antall kjente kulturminner, fra eldre steinalder og frem til i dag. Derfor forventet vi også å finne flere kulturminner i området. Hovedtyngden av de automatisk fredete kulturminner vi fant var gravminner, løsfunn og bosetningsspor fra jernalder.

Bruk av georadar gir mindre inngrep

Det er Viken fylkeskommune som har gjennomført de arkeologiske registreringene. For å minimere inngrep i området tok prosjektet initiativ til å bruke georadar før fylkeskommunen sjaktet med gravemaskin i dyrket mark. Georadar er utstyr som kan kartlegge lagdelingen i grunnen ved hjelp av elektromagnetiske bølger. Radarsignalene, altså de elektromagnetiske impulsene, sendes ut av en antenne og reflekteres fra materialene i grunnen. Disse refleksjonene benyttes til å lage et bilde av lagdelingen i grunnen, og objekter under overflaten. Funnene som blir gjort suppleres av utgravinger, men bidrar til at et mye mindre område blir gravd ut fordi gravearbeidet kan gjøres mer målrettet.

- At Bane NOR har satset på en inngrepsfri metode som georadar på et så stort prosjekt har vært et viktig bidrag til metodeutvikling. Dette vil komme fremtidige prosjekter til nytte. Resultatene har lettet fylkeskommunens arbeid og vært et viktig prioriteringsverktøy i vårt arbeid, forteller arkeolog Anne Herstad i Viken fylkeskommune.

- Det har vært tett dialog og godt samarbeid mellom arkeologene og Bane NOR. Funnene har gjort at vi har kunnet endre løsningene etter hvert som vi fikk ny kunnskap om kulturminner. Blant annet har vi endret en av adkomstveiene til en av de berørte gårdene basert på registreringene, sier prosjektsjef Martin Hove.

Georadaren oppdager også mer enn kulturminner.  I dette tilfellet har georadaren også registrert dreneringsledninger, og Bane NOR har derfor laget drenskart som skal sendes til de berørte grunneierne.

45 nye automatisk fredete kulturminner

I planområdet ble det funnet:

  • Automatisk fredet kulturminne: 45 lokaliteter
  • Ikke automatisk fredet kulturminne: 15 lokaliteter
  • Fra før kjent kulturminne: 4 lokaliteter

Av disse ble 12 av de automatisk fredete kulturminnene gravd ut i forbindelse med registreringene.  Om flere av de automatisk fredede kulturminnene skal graves ut avklares når reguleringsplanen er vedtatt. Da er det Kulturhistorisk museum som vil gjennomføre utgravingene.

Alle registreringer av automatisk fredete kulturminner legges inn i kulturminnedatabasen Askeladden. Registreringene er også tilgjengelige for publikum gjennom nettsteder som Kulturminnesøk og Gårdskart på Internett. Under finner du registreringsrapportene fra arbeidet.