Varsel om utvidet planområde

I forbindelse med planleggingen ny togparkering syd for Ski og ny innføring av Østre linje har vi behov for mer areal til gjennomføringen av prosjektet. Dette trenger vi for å sikre at vi har nok arealer til massedeponi og mellomlagring av matjord.

Utvidet plangrense for Togparkering Ski og Ny innføring Østre linje

Innenfor planområdet som vi har varslet tidligere er det vanskelig å finne tilstrekkelige egnede arealer til massedeponi og mellomlagring av matjord. Akkurat hvor mye masser og matjord som skal lagres, hvor stor plass dette tar og over hvor lang tid blir ikke klart før arbeidet med reguleringsplanen settes i gang, men vi trenger allerede nå å sikre oss arealer til å kunne planlegge for dette.


Utvidet planområde for Togparkering Ski og Ny innføring Østre linje

Massehåndtering i prosjektet

Når vi kommer i gang med byggingen i prosjektet vil det bli nødvendig å flytte masser som ikke kan brukes i jernbaneanlegget. Vi er nødt til å legge en plan for hvordan vi best kan løse dette, blant annet med kortest mulig transport av massene. Områdene som vi vurderer til deponi skal konsekvensutredes, og detaljerte planer for massehåndteringen er en del av reguleringsplanarbeidet. Reguleringsplanen legges ut på høring når den er klar.

Har du innspill til det utvidede planområdet?

Du kan gi dine innspill til det utvidede planområdet via den digitale kartportalen som du finner her.

Du kan også sende innspill til vår planfaglige rådgiver Asplan Viak på e-post ostrelinjeskisyd@asplanviak.no, eller per post:

Asplan Viak AS
Postboks 24
1300 Sandvika

Merk innspillet med «Østre linje/togparkering Ski syd».

Du må sende innspill innen 24. februar 2021.

 

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål til det utvidede planområdet kan du ta kontakt med assisterende prosjektleder i Bane NOR, Torun Hellen: 411 47 703.