Offentlig ettersyn av planprogram

Offentlig ettersyn av planprogram – ny avgrening for Østre linje og togparkering syd for Ski.

Illustrasjon: Asplan Viak AS

Iht. plan- og bygningslovens § 12-9 og forskrift om konsekvensutredninger legger Bane NOR forslag til planprogram for togparkering syd for Ski og ny innføring av Østfoldbanens Østre linje ut til offentlig ettersyn.

Oppstart av planarbeid og avgrensing av planområdet ble varslet 26. april 2019, og planvarslingsområdet i forbindelse med planprogrammet er uendret.

Planarbeidet skal regulere en ny trasé for Østre linje inn til Ski stasjon, slik at tog fra indre Østfold kan kjøre Follobanen. Planarbeidet skal også regulere areal til togparkering for tog som går i trafikk sydøst for Oslo. Togparkering syd for Ski er en viktig forutsetning for å få til økt kapasitet og frekvens på togavganger.

Planprogrammet beskriver hensikten med planarbeidet, dagens situasjon, rammebetingelser, beskrivelse av tiltaket, alternativer som foreslås utredet, forslag til utredningsprogram, planprosess og opplegg for medvirkning.

Her kan du laste ned høringsutkastet til planprogrammet.

 

Vedlegg

Planprogrammet har følgende vedlegg:

1) Orientering om alternativer ny avgrening Østre linje og togparkering syd for Ski (viser vurderte alternativer våren 2019).

2) Oppfølging av politiske vedtak og vurdering av alternativer til trasé for Østre linje og togparkering (Bane NORs vurdering av politiske vedtak i Ås og Ski mht. alternativer som skal utredes).

3) Oppsummering av og kommentarer til uttalelser til varsel om oppstart.

4) Samlede uttalelser til varsel om oppstart.

5) Tegninger for alternativer som foreslås utredet (plan- og lengdeprofiler):
Ø1 Høy avgrening Østre linje
Ø1 Lav avgrening Østre linje
H2 Hensetting Hagelund, i dagen
H3 Hensetting Hagelund, i fjelltunnel

6) Skisse/kart som viser planområdet (vist med stiplet linje). Arealene er stort sett disponert til LNF-formål (landbruk, natur og friluftsliv) i dag. Planområdet er større enn jernbanetiltaket for å ta høyde for at det skal utredes ulike alternativer for Østre linje og for togparkering. Det skal også legges inn arealer til anleggsområder, eventuell omlegging av lokalveier og landbruksadkomster og liknende innenfor planområdet.

Offentlig ettersyn av planforslaget

Når selve planforslaget er klart vil det bli lagt ut til offentlig ettersyn, før det bearbeides videre og sendes til politisk behandling. Offentlig ettersyn av planforslag er planlagt gjennomført vår/sommer 2021.

Spørsmål?

Spørsmål til planprogrammet kan rettes til Torun Hellen, assisterende prosjektleder i Bane NOR, tlf. 411 47 703.