Ny trasé Østre linje og hensetting Ski – Ny milepæl i kjømda

Arbeidet med å planlegge ny trasé for Østre linje mellom Kråkstad og Ski pågår for fullt. Det samme gjelder planene for nytt hensettingsanlegg i Ski. Mange blir berørt, og det er stor oppmerksomhet om prosjektene. Planarbeidet er fortsatt i tidligfase, men dialogen med berørte kommuner og grunneiere er god.

Levent Guclu og Torun Hellen (innfelt) i Bane NOR har travle dager med planlegging av ny trasé for Østre linje og nytt parkeringsanlegg for tog sør for Ski. Alternativ H1 og H2 viser mulige løsninger på bakkeplan. H3-alternativet ligger under bakken. (Kartill: NIRAS AS)

-Kommunestyrene i Ski og Ås har gitt grønt lys for vårt forslag om å gå rett på reguleringsplan. De positive vedtakene (se linker nederst i saken) betyr raskere og mer effektiv fremdrift, og at vi kan konsentrere oss om neste steg i planprosessen, sier Levent Guclu og Torun Hellen i planavdelingen i Bane NOR.

Full åpenhet og god dialog
-Vi jobber parallelt med flere mulige løsninger, sier Levent Guclu og understreker at alt planarbeid foregår i full åpenhet. Vi er svært opptatt av å holde omgivelsene løpende oppdatert om utviklingen i planarbeidet. Særlig gjelder dette grunneiere i det aktuelle området. -Gjennom regelmessige møter med grunneierlagene, sørger vi for at de som i særlig grad blir berørt, først får tilgang på ny informasjon. Informasjonsmøtene fungerer også som en arena for utveksling av ideer og innspill som er nyttige i det videre planarbeidet, sier Torun Hellen.

Mange detaljer må avklares
Det omfattende arbeidet med å optimalisere de ulike alternativene er et ledd i forberedelsene til neste milepæl. Denne kommer allerede i løpet av våren/forsommeren når Bane NOR presenterer sitt forslag til planprogram for begge prosjektene.
-Før vi kommer så langt, er det mange detaljer som må avklares. Vi planlegger i et sårbart område, og det mange hensyn å ta. Ikke minst når det gjelder krav og pålegg om vern av dyrka mark, sier prosjektlederne. I tråd med tidligere vedtak og løfter, utreder vi mulige løsninger både over og under bakken, sier Torun.

-Ett av alternativene for nytt hensettingsanlegg går på tvers av forutsetninger som kommunestyrene har lagt til grunn i sine vedtak?

-Det er riktig at vi utreder mulighetene for å plassere hensettingsanlegget i randsonen av Kjølstadmarka. Ikke med utgangspunkt i et brennende ønske om å bli oppfattet som arrogante, men fordi vi ser en mulig løsning i et område som ligger i klemma mellom E18 og Vestre linje, og dermed allerede er mindre attraktivt i forhold til både landbruk, friluftsliv og rekreasjonsformål. Det er også verdt å merke seg at dette er det eneste alternativet som gir full valgfrihet med hensyn til plassering av den nye traséen for Østre linje mellom Kråkstad og Ski.

Arkeologiske undersøkelser
Parallelt med forslaget til planprogram, pågår det også forberedelser knyttet til forestående arkeologiske undersøkelser. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med kulturminnemyndighetene i Akershus Fylkeskommune.

Når grunneierne har gitt tillatelse, kan aktuelle områder skannes med georadar (Ill.foto; Statens Vegvesen)

-Gjennomføring av arkeologiske undersøkelser skjer i flere etapper. Første etappe påbegynnes trolig omkring påsketider, sier Levent og legger inn et lite værforbehold. Det må nemlig være farbare forhold på åker og eng for en liten minitraktor med påmontert utstyr for skanning og kartlegging. -I tillegg er vi naturligvis avhengige av grunneiernes tillatelse for å gå gjort undersøkelsene, påpeker Torun og legger til at prosessen med å innhente slike tillatelser er allerede igangsatt.

Leter ikke på måfå
-Fordelen med å skanne aktuelle områder er ellers at senere graving av prøvesjakter kan foregå mye mer målrettet enn tidligere. Arkeologene leter ikke lenger på måfå etter gamle kulturminner, smiler Levent og Torun og legger til at det er gjort rike og interessante funn i nabolaget tidligere. Om historien gjentar seg får vi først svaret på når undersøkelsene er unnagjort om et par-tre år.