Østre linje og togparkering Ski syd - Varsel om oppstart av planarbeid

Arbeidet med å planlegge ny avgrening for Østre linje og nytt anlegg for togparkering syd for Ski har nådd en ny milepæl. Bane NOR varsler oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for begge prosjektene.

Kartillustrasjon: Asplan Viak AS

Planarbeidet skal regulere en ny trasé for Østre linje inn til Ski stasjon. Hensikten er å øke kapasiteten ved Ski stasjon, samt å sikre at tog fra Østre linje kan kjøre inn i Blixtunnelen på Follobanen. I tillegg skal planarbeidet regulere areal til nytt anlegg for parkering av tog som går i trafikk sydøst for Oslo. Planområdet for de to prosjektene ligger i Ås og Ski kommuner.

Konsekvensutredning og offentlig ettersyn
– Planarbeidet som skal gjennomføres i denne fasen av prosjektet skal konsekvensutredes, sier prosjektleder Torun Hellen i Bane NOR, og legger til at planprogrammet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Etter planen vil dette skje i løpet av sensommeren/høsten 2019.

Innspill til planarbeidet
-Bane NOR ønsker innspill om bruk av arealene innenfor planområdet, og i tillegg ønsker vi lokalkunnskap som grunnlag for å utarbeide et planprogram, sier Hellen og understreker at dette kan foregå på flere måter.
Innspill kan også sendes til Bane NOR som ordinært brev eller via E-post.

Detaljert informasjon
-Informasjon om adresser, kontaktpersoner, tidsfrister etc. er gjengitt i kopi av fullstendig varslingsannonse (se link under). Under nyhetssaken er det også link til kart som viser planområdets utstrekning, sier Torun Hellen og gjør oppmerksom på at planområdet er større enn jernbanetiltaket for å ta høyde for utredning av ulike alternativer for de to prosjektene.