Bane NOR foreslår å gå rett på reguleringsplan i Ski og Ås.

Det satses på jernbane som aldri før. Ikke minst i det sentrale østlandsområdet. Økt togtilbud gir behov for flere parkeringsplasser for togene. Et stort anlegg er planlagt sør for Ski. Der skal det også bygges ny trasé for Østre linje. Bane NOR foreslår å gå rett på reguleringsplan.

-Vi foreslår å gå rett på reguleringsplan, men tar ikke lett på oppgaven, sier prosjektleder Levent Guclu i Bane NOR.

-Det er flere grunner til at vi foreslår en planprosess uten å gå veien om kommunedelplan, forklarer prosjektleder Levent Guclu og peker på at forslaget byr på mange fordeler både for Bane NOR og berørte grunneiere. Vi oppnår blant annet å korte ned planleggingstiden betydelig. Det betyr at hensettingsanlegget som trengs kan etableres tidligere. Samtidig vil grunneierne få en langt raskere avklaring på hvor anlegget skal plasseres, og slipper dermed å leve i uvisshet unødig lenge.

Med utgangspunkt i vårt forslag, har vi fremmet en såkalt planinitiativsak for de berørte kommunene Ski og Ås (se lenker til dokumentene nederst på siden). Dersom vi får gehør, går vi i gang med å utarbeide et planprogram for reguleringsplanfasen, forklarer prosjektleder Levent Guclu. Her vil vi beskrive formålet med planarbeidet, og dessuten kartlegge alternativene som skal utredes.

Omfattende planprogram
-Vi vil også beskrive det videre forløpet i planprosessen med angivelse av tidsfrister og deltakere, samt skissere et opplegg for medvirkning fra berørte parter som f.eks. grunneiere, overordnede myndigheter m.m. Planprogrammet vil også omfatte en vurdering og beskrivelse av behovet for tilleggsutredninger.

Prosjektlederen understreker at forslaget ikke innebærer at Bane NOR tar lett på oppgaven. -Både det nye anlegget for hensetting og ny trasé for Østre linje er store prosjekter som vil berøre svært mange, og den oppgaven tar vi naturligvis på alvor, forsikrer Levent Guclu.

Forankret
Etter at forslaget til planprogram er utarbeidet vil det bli sendt på høring. På bakgrunn av innspillene fra høringsrunden blir planprogrammet justert og deretter forhåpentligvis vedtatt, forklarer Levent og legger til at alt planarbeid senere i prosessen vil være forankret i det endelige planprogrammet.

Grunnundersøkelser
Prosjektlederen påpeker at det gjenstår mye arbeid før vi kommer så langt i prosessen. 
-Vi er egentlig bare så vidt kommet i gang. I øyeblikket har vi fullt fokus på å få gjennomført grunnundersøkelser i de aktuelle områdene. Vi er i dialog med grunneierne om tilgang, og har håp om at vi skal få gjennomført grunnboringer på berørte eiendommer i løpet av vinteren.

-Hvorfor er grunnundersøkelser viktige og nødvendige?

-Gjennom grunnundersøkelsene skaffer vi oss nødvendig oversikt over grunnforholdene i området. Vi får blant annet kartlagt dybder til fjell og hva slags løsmasser vi har med å gjøre i det aktuelle utbyggingsområdet, sier Levent. Resultatet av grunnundersøkelsene kan få betydning for valg av byggemetoder, og dermed påvirke utbyggingskostnadene. I ytterste konsekvens kan lokale forskjeller i grunnforhold være avgjørende for hvilket alternativ vi foreslår med hensyn til plassering av nye spor og anlegg.

Travle tider
- Vi vil utrede minst to alternativer for ny innføring av Østre linje og minst to alternativer for nytt hensettingsanlegg. Vi har med andre ord mer enn nok å henge fingrene i. Vi er naturligvis glade for å være i gang, men det blir travle tider fremover, sier Levent og minner om at prosjekt Hensetting Ski og ny forbindelse til Østre linje etter planen skal stå ferdig i desember 2026.