Ler kryssingsspor

Fram til høsten 2020 arbeider Bane NOR med å forlenge kryssingssporet ved Ler stasjon på Dovrebanen. Med et lengre kryssingsspor kan 650 meter lange godstog krysse uten unødig tidstap. Denne utbyggingen er et ledd i Bane NORs strategi for å få mer godstransport over fra veg og sjø til bane og er derfor et bidrag til det grønne skiftet.

Økt sikkerhet

Utbyggingen gir forbedret sikkerhet for beboerne i området, fordi

  • med mer gods på bane, reduseres tungtrafikken på E6,
  • to usikrede planoverganger blir erstattet med to nye underganger
    • en for gående og syklende,
    • en for grunneier i området.

Lengre plattform

Dagens plattform til spor 1 rives og erstattes med en ny og lengre. Ny lengde blir 125 meter.

Baneservice AS er totalentreprenør og har ansvar for prosjektering og bygging.  Kontrakten med Baneservice har en verdi på 198 millioner kroner.

Anlegget er planlagt tatt i bruk juni 2020.

Bygging
204
mill.
Kostnad
198
mill.
Kontrakt
936
Ny kryssingslengde i meter
650
Mulighet for toglengde i meter
2016
2017
2019
2020
  • Oppstart detaljplan
  • Godkjent detaljplan
  • Byggestart
  • Ibruktagelse