Ny jernbanekryssing på Seterstøa enstemmig vedtatt

Planovergangen på Seterstøa i Nes kommune kan stenges og veien flyttes over på bru. Det er klart etter at kommunestyret i Nes enstemmig vedtok reguleringsplanen for prosjektet.

Illustrasjon av utforming av den nye brua på Seterstøa.

- Dette er et viktig tiltak for å bedre sikkerheten på Kongsvingerbanen, sier prosjektsjef i Bane NOR Elisabeth Nordli.
- Planoverganger innebærer en risiko for ulykker, så å flytte veien over på en bru skaper trygghet for både brukerne av veien og de som kjører togene på strekningen.

Arbeidet med å få på plass en ny kryssing på Seterstøa har involvert omfattende planlegging. Hensyn til naturverdier, kostnader, grunnforhold, lengde på veitraseer og kobling til fylkesveinettet har alle blitt grundig belyst.

- Vi har vært gjennom en solid prosess, så jeg er trygg på at den løsningen som nå er vedtatt er den beste mulige, sier Nordli.

Mer gods på bane

Tiltaket gir ikke bare bedre sikkerhet, men styrker også jernbanen. Den nye broen legger til rette for et eventuelt fremtidig dobbeltspor, og når planovergangen blir fjernet, så blir kryssingssporet på Seterstøa utnyttet bedre, og det kan også forlenges, forteller Elisabeth Nordli.

- Dette er et tiltak som styrker kapasiteten for godstrafikk på Kongsvingerbanen, sier prosjektsjefen.
- Når planovergangen er fjernet blir det altså plass til lengre godstog, og det er i tråd med våre ambisjoner om å få mer gods over fra vei til bane. Det er også slik at dette kan gi positive effekter for persontrafikken, dersom det blir aktuelt med økt frekvens av persontog.

Veien videre

Nå som reguleringsplanen er vedtatt kan arbeidet med planlegging for selve byggingen begynne. Dette vil innebære detaljert prosjektering, og de nødvendige midlene må tildeles før oppstart av selve arbeidene. Dette prosjektet skal også sees i sammenheng med andre prosjekter på Kongsvingerbanen.

- Det er en stund til vi kan stikke spaden i jorda, men vi håper at det kan skje i 2026, sier Elisabeth Nordli.
- Vi kommer til å informere både grunneiere og andre berørte i god tid, for å sikre at gjennomføringen blir til så lite belastning som mulig. Og når vi er ferdige, så har Seterstøa fått en trygg og god kryssing av jernbanen.