Planprosessen

Forslaget til reguleringsplan for Espa til Sørli ble lagt fram til offentlig ettersyn 7. mars 2016 og vedtatt av kommunestyret i Stange 22. juni 2016. Her kan du lese mer om planprosessen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Reguleringsplan for Espa-Sørli

Mandag 7. mars la Jernbaneverket fram sitt forslag til reguleringsplan for strekningen Espa-Sørli til offentlig ettersyn. Fristen for å komme med merknader til planen var 22. april 2016.
Den 22. juni 2016 vedtok kommunestyret i Stange reguleringsplanen for Espa-Sørli. 

Strekningen Kleverud-Sørli er visualiert i denne 3D-filmen som viser planforslaget som var ute på høring tidligere i 2016 og planen for Hestnestunnelen (Kleverud-Espa) som ble vedtatt i 2010. 

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en plan for utforming og bruk av grunn, bebyggelse og det ytre miljø innenfor et nærmere avgrenset område. Reguleringsplanen bygger på en tidligere vedtatt kommunedelplan, hvor det er fastsatt en korridor for traséen.

En vedtatt reguleringsplan er rettslig bindende for alle tiltak innenfor planområdet. Reguleringsplanen gir rettigheter til å utnytte arealene slik planen viser og adgang til å foreta en evt. ekspropriasjon.

Dette fastsettes bl.a. i reguleringsplanen:

· Byggegrenser og hvilke arealer som berøres av utbyggingen.
· Hva de ulike arealdelene kan brukes til.
· Utforming av ferdig anlegg.
· Grenseverdier for støy og vibrasjoner fra ferdig anlegg, samt i anleggsperioden.

Jernbaneverket utarbeider forslag til reguleringsplan, som legges ut til offentlig ettersynslik at alle berørte kan komme med merknader til planen innen en gitt frist. Jernbaneverket gjennomgår og kommenterer alle innkomne merknader og gjør evt. tilpasninger i planen, før planen til slutt behandles politisk i kommunen og kommunestyret fatter endelig og bindende vedtak.

Planprosessen som fører fram til byggeklart prosjekt.