Oppstart av reguleringsplan for mulig omlegging av Helsetvegen

Bane NOR varsler oppstart av reguleringsplan for mulig omlegging av Helsetvegen i Stange kommune. Frist til å komme med innspill til meldingen om oppstart er 3. april.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR vil så utarbeide forslag til reguleringsplan som blir sendt ut på offentlig ettersyn/høring.

Innspill til reguleringsplanen Espa – Sørli i 2016 resulterte i at anleggsvegen fra Helset og sørover er regulert til framtidig skogsbilveg, adkomst til eiendommene og driftsveg for Bane NOR. En omlegging nordover som nå skal reguleres var ikke mulig i den planen fordi det lå utenfor planområdet.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at Bane NOR starter opp arbeid med reguleringsplan for å legge om Helsetvegen på strekningen mellom Helsetvegen nr. 11 og nr. 89.

Oppstarten ble varslet med kunngjøringsannonse i Hamar Arbeideblad 8. mars 2017.

Det er Bane NOR som forbereder saken, men det er Stange kommune som skal legge planen ut til offentlig ettersyn og vedta planen.

Berørte blir kontaktet per brev.

Innspill innen 3. april
Innspill til det igangsatte planarbeidet sendes til Asplan Viak AS, ved Erik Sivertsen, erik.sivertsen@asplanviak.no, postboks 24, 1300 Sandvika innen 3. april 2017.

Kontaktpersoner
Eventuelle spørsmål kan rettes til Bjørn Johannes Sørum, grunnerverv i Bane NOR på tlf. 472 72 400 eller Erik Sivertsen, rådgiver i Asplan Viak AS på tlf. 911 688 38.