Forslag til reguleringsplan for Espa–Sørli

I perioden 7. mars til 22. april legger Jernbaneverket ut forslag til reguleringsplan for dobbeltspor på Dovrebanen fra Espa til Sørli til offentlig ettersyn. Planforslaget er utarbeidet i samarbeid med Stange kommune. Her finner du alle dokumentene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjon av den nye brua over Tangenvika.

Planforslaget legger til rette for utbygging og drift av nytt dobbeltspor på den ca. 12 kilometer lange strekningen fra Espa til Sørli. En 1070 meter lang bru over Tangenvika og ny stasjon på Tangen er viktige elementer i planen. Utbyggingen vil skje sammen med tunnelstrekningen Kleverud – Espa, som allerede er regulert. Nytt dobbeltspor fra Kleverud til Sørli er planlagt å stå ferdig til 2023.

Planforslaget omfatter i tillegg til areal for ny jernbane også nødvendig omlegging av offentlige og private veger, blant annet ny atkomstveg fra fv. 222 Tangenvegen til ny Tangen stasjon og gang- og sykkelveg over Vikselva, midlertidige anleggsområder samt områder for lagring av overskuddsmasser. Det planlegges også støytiltak og omfattende vilttiltak med viltgjerder og flere faunapassasjer over/under nytt dobbeltspor.

Parallelt med forslaget til reguleringsplan er det utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsfasen. Planen anviser tiltak for å minske ulempene som følger av denne type anlegg.

Det vil bli inngått en egen avtale mellom Jernbaneverket og Stange kommune om framtidig etterbruk av nedlagt jernbane. 

Høringsperiode

Forslag til reguleringsplan med planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser og tilhørende dokumenter legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet fra mandag 7. mars til fredag 22. april 2016.

Hvor finnes dokumentene?

Forslaget til reguleringsplan er tilgjengelig på rådhuset i Stange, Stange bibliotek, på Stange kommunes hjemmesider og her på Jernbaneverkets hjemmesider.

Informasjonsmøte

Det vil bli informasjonsmøte på Tangen samfunnshus torsdag 31. mars 2016 fra 18:00 til 20:00.

Spørsmål om reguleringsplanen?

Eventuelle spørsmål kan rettes til Jernbaneverket på telefon 400 27 501 eller epost: Venjar.Soerli@jbv.no

Merknader til planen?

Frist for å komme med merknader settes til 22. april 2016. Merknader sendes skriftlig til Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar eller på epost til postmottak@jbv.no
Vennligst merk henvendelsen med «Saksnummer 20150856 Espa-Sørli»

Last ned dokumentene

Reguleringsplanen presenterer Jernbaneverkets forslag til hvordan utbyggingen av dobbeltspor vil foregå og hvordan det vil påvirke omgivelsene. Omverdenen inviteres til å komme med sine innspill til planen før høringsfristen 22. april.

De andre dokumentene som følger med utdyper de temaene som står beskrevet i reguleringsplanen og gir nødvendig bakgrunnsinformasjon. Under finner du lenker til de ulike dokumentene og litt mer informasjon om hvert enkelt.