Varsel om utvidelse av planområde på Alstad

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det om en mindre utvidelse av planområdet for detaljregulering av Alstad kryssingsspor. Berørte parter og naboer er tilskrevet direkte.

Utvidelse av planområdet.Det viser seg at den planavgrensningen som ble varslet ved oppstart ikke er tilstrekkelig for å sikre alle nødvendige endringer som planen kan medføre. Det er derfor behov for å utvide planområdet med et mindre areal, markert med grønn, stiplet linje på kartet i figur 1 på neste side. Utvidelsen er nødvendig for å kunne vurdere etablering av midlertidig rigg- og anleggsområde innenfor Alstadvegen 130, gnr/bnr 55/3.

Utvidelsen av planområdet er på ca. 5600 m2 og berører tre grunneiendommer direkte.

Brev som er sendt ut til berørte grunneiere og naboer.

For nærmere informasjon om planarbeidet se Planinitiativ for Alstad kryssingsspor eller Stjørdal kommunes nettsider.