Starter reguleringsplanarbeid for Sparbu stasjon

Bane NOR starter nå med planlegging av tiltak på Sparbu stasjon i Steinkjer kommune. Tiltaket er en del at arbeidet med å øke kapasiteten på Trønderbanen mellom Støren og Steinkjer. Vi inviterer til åpent måte for å informere om tiltaket.

Planavgrensning reguleringsplan for Sparbu stasjon. Planområde er markert med sort stiplet strek. Klikk på bildet for større versjon.Gjennom Byvekstavtalene har staten forpliktet seg til å utarbeide arealeffektive og miljøvennlige transportløsninger, og nullvekst i biltrafikken. Bane NOR har derfor fått i oppdrag å øke kapasiteten på jernbanen i Trøndelag. Ambisjonen er to regiontog i timen på strekningen Melhus – Trondheim – Steinkjer.

Tiltaket på Sparbu stasjon er nødvendig for å oppnå målet i Byvekstavtalen. Arbeid med reguleringsplan settes nå i gang i samarbeid med Steinkjer kommune.

Åpent møte

Vi ønsker velkommen til åpent møte tirsdag 22. mars kl. 18-20 på Åsheim Forsamlingshus på Sparbu.

Kommentarer og innspill til planarbeidet kan sendes til Norconsult v/ Aslaug Bjørke.
E-post aslaug.bjorke@norconsult.com eller per brev Norconsult, Klæbuvegen 127B, 7031 Trondheim
Frist for innspill: mandag 28. mars 2022.

Se også Steinkjer kommunes nettsider for informasjon om planarbeidet.

Nærmere om tiltaket

Planområdet går langs eksisterende jernbanetrasé og strekker seg ca. 250 meter i begge retninger ut fra Sparbu stasjon. Se kart.

Det er planlagt tiltak på jernbanespor og tilhørende infrastruktur som kan håndtere flere tog og økt antall reisende. Stasjonen vil derfor bli utvidet og oppgradert med et nytt kryssingsspor og en ny plattform. Det vil også bygges en bro eller undergang til den nye plattformen for å sørge for sikker kryssing mellom plattformene.

Tiltaket vil i liten grad påvirke privat eiendom og vil ikke påvirke veier i området.