Regulering for Østborg kryssingsspor

Bane NOR starter nå med planlegging av tiltak på Østborg kryssingsspor i Levanger kommune. Tiltaket er en del at arbeidet med å øke kapasiteten på Trønderbanen mellom Støren og Steinkjer. Vi inviterer til dialogmøte for å informere om tiltaket.

Gjennom Byvekstavtalene har staten forpliktet seg til å utarbeide arealeffektive og miljøvennlige transportløsninger, og nullvekst i biltrafikken. Bane NOR har derfor fått i oppdrag å øke kapasiteten på jernbanen i Trøndelag. Ambisjonen er to regiontog i timen på strekningen Melhus – Trondheim – Steinkjer.

Tiltaket på Østborg er nødvendig for å oppnå målet i Byvekstavtalen. Arbeid med reguleringsplan settes nå i gang i samarbeid med Levanger kommune.

Nærmere om tiltaket

Det skal bygges et nytt kryssingsspor for 600 meter lange tog mellom fv. 6888, Børøyvegen og Sætersmyra. I tillegg til kryssingsspor må det bygges teknisk bygg og driftsveg til teknisk bygg. Planområdet ligger langs eksisterende jernbanelinje på strekningen. Se kart nedenfor.

Behov for ny bru eller stenging/sanering av dagens Sæter bru vil vurderes i planprosessen. I tillegg vil det vurderes om to landbruksplanoverganger må saneres. Det må etableres nye landbruksveger som erstatningen for planovergangene, og undergang ved fv. 6888 må utbedres. 

For nærmere informasjon om planarbeidet se Planinitiativ for Østborg kryssingsspor.

Dialogmøte

Vi ønsker velkommen til dialogmøte 19. april kl. 18-20 i Levanger rådhus.

Kommentarer og innspill til planarbeidet kan sendes til Asplan Viak AS v/Julie Nordhagen.
E-post julie.nordhagen@asplanviak.no eller per brev Asplan Viak, Abels gate 9, 7030 Trondheim.
Frist for innspill: fredag 6.5.2022. Merknader bør merkes med referanse «Detaljregulering Østborg Kryssingsspor»

Planavgrensning reguleringsplan for Østborg kryssingsspor. Planområde er markert med sort stiplet strek.