Regulering for Alstad kryssingsspor

Bane NOR starter nå med planlegging av kryssingsspor ved Alstad i Stjørdal kommune. Tiltaket er en del at arbeidet med å øke kapasiteten på Trønderbanen mellom Støren og Steinkjer. Vi inviterer til åpent måte for å informere om tiltaket.

Planavgrensning reguleringsplan for Alstad kryssingsspor. Planområde er markert med sort stiplet strek. Klikk på bildet for større versjon.Gjennom Byvekstavtalene har staten forpliktet seg til å utarbeide arealeffektive og miljøvennlige transportløsninger, og nullvekst i biltrafikken. Bane NOR har derfor fått i oppdrag å øke kapasiteten på jernbanen i Trøndelag. Ambisjonen er to regiontog i timen på strekningen Melhus – Trondheim – Steinkjer.

Tiltaket på Alstad er nødvendig for å oppnå målet i Byvekstavtalen. Arbeid med reguleringsplan settes nå i gang i samarbeid med Stjørdal kommune.

Nærmere om tiltaket

Det skal bygges et nytt kryssingsspor for 600 meter lange tog på Skatval, mellom Dregset og Alstad. Planområdet ligger langs eksisterende jernbanelinje på strekningen.

Tiltaket vil berøre eksisterende landbruksarealer, ved at det permanent må avståes landbruksjord til jernbaneformål. I anleggsperioden er det behov til midlertidig avståelse av arealer til anleggs- og riggområder. I tillegg til kryssingsspor må det bygges teknisk bygg, driftsveg til tekniske bygg og det må settes av areal til trafo.

Planarbeidet kan avdekke behov for andre formål langs baneformålet som hensynssoner, bevaringssoner, grønnstruktursoner og lignende.

For nærmere informasjon om planarbeidet se Planinitiativ for Alstad kryssingsspor eller Stjørdal kommunes nettsider.

Kommentarer og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Asplan Viak AS v/Julie Nordhagen, Abels gate 9, 7030 Trondheim, eller på e-post: julie.nordhagen@asplanviak.no- Frist torsdag 5.5.2022.
Kommentarer/merknader bør merkes med referanse «Detaljregulering Alstad kryssingsspor»