Oppstart av reguleringsplanarbeid på Lademoen holdeplass

For å bedre kapasiteten på Trønderbanen er det nødvendig gjennomføre en rekke tiltak mellom Støren og Steinkjer. Som følge av dette starter Bane NOR nå med planlegging av tiltak på og ved Lademoen holdeplass i Trondheim kommune.

Gjennom Byvekstavtalene har staten forpliktet seg til å utarbeide arealeffektive og miljøvennlige transportløsninger, og nullvekst i biltrafikken. Bane NOR har derfor fått i oppdrag å øke kapasiteten på jernbanen i Trøndelag. Ambisjonen er to regiontog i timen på strekningen Melhus – Trondheim – Steinkjer.

Dobbeltspor mellom Marienborg og Lademoen gjennom Trondheim, og bygging av dobbeltspor på Lademoen holdeplass er nødvendig for å oppnå målet i Byvekstavtalen. Arbeid med reguleringsplan settes nå i gang i samarbeid med Trondheim kommune.

Planavgrensning reguleringsplan for Lademoen holdeplass. Planområde er markert med sort stiplet strek. Klikk på bildet for større versjon.Tiltak ved Lademoen holdeplass

Planområdet ligger på Lademoen holdeplass på Nordlandsbanen som er i underkant av 1 km øst for Trondheim S. Det er planlagt å utvide holdeplassen gjennom etablering av en ny plattform for sørgående tog på jernbanens nordside, samt en utvidelse til to spor på deler av strekningen vestover fra holdeplassen.

Det er planlagt tiltak på jernbanespor og tilhørende infrastruktur, samt bygging/oppgradering av plattformer og atkomster til disse. Det planlegges ikke ny bebyggelse, men det kan bli behov for nye konstruksjoner eller endring av eksisterende konstruksjoner. Byggearbeidet kan komme i nærkontakt med tilstøtende grøntområder og VA-anlegg. Dette utredes nærmere i planprosessen.

Dialogmøte

Det var en aktiv gruppe med naboer og andre interesserte som møtte opp på dialogmøte tirsdag 1. mars. Vi setter pris gjensidig dialog med alle involverte parter og tar med oss alle spørsmål og kommentarer videre i planleggingsarbeidet.

Presentasjon fra informasjonsmøtet som beskriver tiltakene nærmere.

Et av spørsmålene som ble tatt opp på møtet var om utredning av dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal. Her kan du lese mer om konsekvensutredningen som ble oversendt Trondheim og Malvik kommuner i 2018.

Vi oppfordrer alle til å sende inn kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet. Disse kan sendes til: Erik Ditlefsen, Rambøll Norge.
E-post: erik.ditlefsen@ramboll.no eller per brev: Rambøll Norge AS, PB 9420 Torgarden, 7493 Trondheim

Kommentarer/merknader bør merkes med referanse “Reguleringsplan for Lademoen holdeplass”. Frist for innspill: mandag 14. mars 2022.