Oppstart av detaljreguleringsplan på Stjørdal stasjon

For å bedre kapasiteten på Trønderbanen er det nødvendig å gjennomføre en rekke tiltak mellom Støren og Steinkjer. Som følge av dette starter Bane NOR nå med planlegging av tiltak på Stjørdal stasjon.

Gjennom Byvekstavtalen har staten forpliktet seg til å utarbeidePlanavgrensning reguleringsplan for Stjørdal stasjon. Planområde er markert med sort stiplet strek. Klikk på bildet for større versjon. arealeffektive og miljøvennlige transportløsninger, og nullvekst i biltrafikken. Bane NOR har derfor fått i oppdrag å øke kapasiteten på jernbanen i Trøndelag. Ambisjonen er to regiontog i timen på strekningen Melhus – Trondheim – Steinkjer.

I samarbeid med Stjørdal kommune starter Bane NOR arbeidet med detaljreguleringsplan som legger til rette for etablering av et nytt spor ved Stjørdal stasjon, slik at man kan kjøre og drifte to tog i timen mellom Stjørdal og Trondheim. Tiltaket er nødvendig for å oppnå målet i Byvekstavtalen.

Tiltak i Stjørdal

Planen er i hovedsak sentrert rundt Stjørdal stasjon, men planområdet strekker seg langs jernbanelinjen i både nordlig og sørlig retning. Planavgrensningen er ikke endelig og vil muligens bli snevret inn underveis i planprosessen. Imidlertid gir planavgrensningen handlingsrom for å vurdere ulike alternativer, sikre nødvendig tilkomst til spor og arealer til rigg- og anleggsfasen.

Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for etablering av et nytt spor ved Stjørdal stasjon, slik at man kan kjøre og drifte to tog i timen mellom Stjørdal og Trondheim. Videre skal det utredes mulighet for dagparkering av ett togsett og en ny plattform mellom dagens spor 2 og nytt spor 3. Det skal også ses på en løsning for kryssing av jernbanen for myke trafikanter ved stasjonsområdet.

Åpent møte

Onsdag 2. mars ble åpent møte avholdt i Stjørdal. Takk for godt oppmøte og interesserte og mange interessante spørsmål fra publikum. Vi setter pris gjensidig dialog med alle involverte parter. Alle spørsmål og kommentarer fra informasjonsmøtet tar vi med i det videre planleggingsarbeidet.

Presentasjon fra informasjonsmøtet som beskriver tiltakene nærmere.

Vi oppforderer alle å sende inn kommentarer og innspill til planarbeidet. Disse kan sendes til COWI AS v/ Håkon Thorvaldsen.
E-post hato@cowi.com eller per brev COWI AS 4220 Torgarden, N-7436 Trondheim
Frist for innspill: onsdag 16. mars 2022.

Se også Stjørdal kommunes nettsider for informasjon om planarbeidet.