Oppstart av reguleringsplanarbeid på Skansen holdeplass

Bane NOR starter med planlegging av tiltak på Skansen holdeplass i Trondheim kommune. Tiltaket er del av en større satsing som skal sikre et bedre togtilbud i hele Trøndelag.

Det er som følge av Byvekstavtalen at staten har forpliktet seg til å utarbeide planer for kapasitetsøkende tiltak på jernbanen i Trøndelag. Ambisjonen er to regiontog i timen på strekningen Melhus – Trondheim – Steinkjer.
Bygging av dobbeltspor på både Skansen holdeplass et av de prosjektene som settes i gang for å oppnå målet i Byvekstavtalen. Reguleringsplanarbeid settes nå i gang i samarbeid med Trondheim kommune.

Planavgrensning reguleringsplan for Skansen holdeplass. Planområde er markert med sort stiplet strek. Klikk på bildet for større versjon.Tiltak ved Skansen holdeplass

Ved Skansen stasjon (1,2 km sør for Trondheim stasjon) skal det utvides til to spor. Dette fører også til at det må bygges en ny plattform og at holdeplassområdet må utvides noe.

Det er kun planlagt tiltak på jernbanespor og tilhørende infrastruktur, samt bygging/oppgradering av plattformer og atkomster til disse. Det planlegges ikke ny bebyggelse, men det kan bli behov for nye konstruksjoner eller endring av eksisterende konstruksjoner. Byggearbeidet kan komme i nærkontakt med tilstøtende grøntområder og VA-anlegg. Dette utredes nærmere i planprosessen.

Informasjonsmøte

Det inviteres til informasjonsmøte for reguleringsplanen 26. oktober kl. 18-20 i Kobbes gate 2 (Rambølls kontorer på Dora).

Kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet kan sendes til: Erik Ditlefsen, Rambøll Norge.
E-post: erik.ditlefsen@ramboll.no eller per brev: Rambøll Norge AS, PB 9420 Torgarden, 7493 Trondheim

Kommentarer/merknader bør merkes med referanse “Reguleringsplan for Skansen holdeplass”. Frist for innspill: mandag 8. november 2021.