Oppstart av reguleringsplanarbeid Melhus-Søberg

Bane NOR har startet med planlegging av tiltak på Melhus og Søberg og første informasjonsmøte med naboer og andre interesserte er avholdt. Tiltakene i Melhus kommune er del av en større satsing som skal sikre et bedre togtilbud i hele Trøndelag.

Det er som følge av Byvekstavtalen at staten forpliktet seg til å utarbeide planer for kapasitetsøkende tiltak på jernbanen i Trøndelag. Ambisjonen er to regiontog i timen på strekningen Melhus – Trondheim – Steinkjer.

Forlengelse av kryssingsspor både på Melhus stasjon / Melhus skysstasjon og ved Søberg er et av flere prosjekter som settes i gang for å oppnå målet i Byvekstavtalen. For dette må det utarbeides to separate reguleringsplaner. Den øvrige planprosessen blir felles/samkjørt, så langt det er mulig.

Tiltak ved Melhus stasjon

Langs Dovrebanen ved Melhus stasjon og Melhus skysstasjon skal det bygges et nytt spor på ca. 650 meter og en ny plattform på vestsiden av dagens spor. For å bygge dette må eksisterende kulvert for gang-/sykkel under jernbanen utvides, og det må bygges ny bru over Hølondvegen, samt kryssing av Loddbekken. I tillegg vil alternativ atkomst til eiendommer som i dag benytter planovergang nord for Melhus stasjon, bli vurdert.

Tiltak på Søberg

Ved gamle Søberg stasjon skal eksisterende kryssingsspor forlenges mot sør. Forlengelsen vil påvirke planovergangene både ved Søberg stasjon og ved Hofstad sør for Søberg stasjon. Det er nødvendig å vurdere alternativ atkomst til eiendommer og virksomheter som i dag benytter disse planovergangene.

Informasjonsmøte

Felles informasjonsmøte for begge reguleringsplanene ble avholdt i Melhus rådhus 26. oktober. Det var godt oppmøte og mange interessante spørsmål fra publikum. Vi setter pris gjensidig dialog med alle involverte parter. Alle spørsmål og kommentarer fra informasjonsmøtet tar vi med i det videre planleggingsarbeidet.

Presentasjon fra informasjonsmøtet som beskriver tiltakene nærmere.

Kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet kan sendes til:
Erik Ditlefsen, Rambøll Norge.
E-post: erik.ditlefsen@ramboll.no eller per brev: Rambøll Norge AS, PB 9420 Torgarden, 7493 Trondheim

Kommentarer/merknader bør merkes med referanse “Reguleringsplan for kapasitetsøkende tiltak Søberg”. Frist for innspill: 15. november 2021.

Planavgrensning reguleringsplan for Melhus stasjon. Planområde er markert med blå farge. Planavgrensning reguleringsplan for Søberg. Planområde er markert med blå farge.