Sterk vekst i flere kommuner på Østlandet

InterCity-satsingen betyr dobbeltspor til stasjoner og holdeplasser i 27 kommuner. I dag bor det 1,6 millioner innbyggere i disse kommunene. I 2040 skal antallet øke til over to millioner.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fram mot 2040 skal Fredrikstad kommune få over 18 000 flere innbyggere, ifølge Statistisk sentralbyrå. Flere områder på Østlandet står foran en tilsvarende vekst. Det får store konsekvenser for transportbehovet. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR.

Bane NOR planlegger og bygger det største samferdselsprosjektet i Norgeshistorien. InterCity-satsingen går gjennom åtte fylker og 32 byer og tettsteder på Østlandet.

Her er befolkningsveksten sterk og stedvis nesten eksplosiv. I disse 27 kommunene skal antall innbyggere øke med til sammen 430 000 fram mot 2040. Det tilsvarer en vekst på 26 prosent,  ifølge en prognose fra Statistisk sentralbyrå.

Trenger miljøvennlige løsninger
Den store økningen vil få store konsekvenser for transportbehovet. Kapasiteten på flere av våre største veier og jernbanestrekninger er allerede sprengt, og den fremtidige veksten kan ikke løses gjennom veibygging alene. Derfor trengs det miljøvennlige, raske og arealeffektive kollektivløsninger.

Stortinget har vedtatt en målsetting om at bilbruken ikke skal øke. Til beste for folkehelsa og klima skal veksten tas ved at folk reiser kollektivt, sykler og går. Vi trenger et transporttilbud som gjør det lettere å bo i en by og jobbe i en annen – uten å være avhengig av bil. 

Samtidig trenger vi kollektivtrafikk som sørger for at de øvrige byene på Østlandet demper presset på Oslo. Politikerne har bestemt at InterCity-satsingen skal svare på disse utfordringene.

Knytter Østlandet sammen
Hovedstaden skal få nesten 200 000 nye innbyggere frem mot 2040. Også kommunene rundt storbyen opplever en sterk vekst: Ullensaker, Bærum og dagens Skedsmo kommune forventes alle å øke med rundt 20 000 innbyggere.

I Ullensaker tilsvarer det en vekst på hele 54 prosent. Raskere togreiser og hyppigere avganger skal føre til at områdene hvor folk bor og jobber knyttes nærmere sammen. Det kan igjen bety en økt satsing på boliger og arbeidsplasser i byer og kommuner som ligger et stykke fra Oslo.

Kommune:

Innbyggere per 2016:

Innbyggere per 2040:

Økning i antall:

Prosentvis økning:

Oslo

658 390

853 931

195 541

30

Bærum

122 348

144 750

22 402

18

Fredrikstad

78 967

97 219

18 252

23

Drammen

67 895

89 732

21 837

32

Asker

60 106

72 210

12 104

20

Sarpsborg

54 678

64 713

10 035

18

Skedsmo

52 522

71 524

19 002

36

Sandefjord*

45 820

55 528

9 708

21

Larvik

43 867

49 927

6 060

14

Tønsberg*

42 276

54 077

11 801

28

Porsgrunn

35 955

41 848

5 893

16

Ullensaker

34 189

52 808

18 619

54

Ringsaker

33 597

38 347

4 750

14

Moss

32 182

40 556

8 374

26

Halden

30 544

36 804

6 260

20

Ski

30 261

37 203

6 942

23

Hamar

30 120

35 657

5 537

18

Ringerike

29 801

35 167

5 366

18

Lillehammer

27 476

33 178

5 702

21

Horten

27 178

31 679

4 501

17

Eidsvoll

23 811

33 591

9 780

41

Stange

20 119

23 759

3 640

18

Rygge

15 458

18 349

2 891

19

Stokke*

11 657

14 567

2 910

25

Holmestrand

10 741

14 039

3 298

31

Sande

9 297

13 340

4 043

43

Råde

7 357

8 932

1 575

21

Hole

6 767

9 968

3 201

47

         

Totalt:

1 643 379

2 073 403

430 024

26


* Denne tabellen (med tall fra 01.01.2016) inkluderer daværende Stokke kommune. I 2017 ble Sandefjord og storparten av Stokke slått sammen med Andebu, mens en mindre del av Stokke kommune ble sammenslått med Tønsberg. Områdene som tilhørte tidligere Andebu kommune er ikke med i statistikken.

(Kilde: Statistisk sentralbyrå, Befolkningsframskrivinger/Hovedalternativet)

InterCity-stasjon/
-holdeplass:

Kommune:

Fylke:

Oslo S
Nationaltheatret
Skøyen

Oslo

Oslo

Lillestrøm

Skedsmo

Akershus

Oslo Lufthavn

Ullensaker

Akershus

Eidsvoll

Eidsvoll

Akershus

Lysaker

Bærum

Akershus

Sandvika

Bærum

Akershus

Asker

Asker

Akershus

Ski

Ski

Akershus

Tangen

Stange

Hedmark

Stange

Stange

Hedmark

Hamar

Hamar

Hedmark

Brumunddal

Ringsaker

Hedmark

Moelv

Ringsaker

Hedmark

Lillehammer

Lillehammer

Oppland

Sundvollen

Hole

Buskerud

Hønefoss

Ringerike

Buskerud

Drammen

Drammen

Buskerud

Moss

Moss

Østfold

Rygge

Rygge

Østfold

Råde

Råde

Østfold

Fredrikstad

Fredrikstad

Østfold

Sarpsborg

Sarpsborg

Østfold

Halden

Halden

Østfold

Sande

Sande

Vestfold

Holmestrand

Holmestrand

Vestfold

Skoppum

Horten

Vestfold

Tønsberg

Tønsberg

Vestfold

Stokke

Sandefjord

Vestfold

Torp

Sandefjord

Vestfold

Sandefjord

Sandefjord

Vestfold

Larvik

Larvik

Vestfold

Porsgrunn

Porsgrunn

Telemark