Varsel om oppstart og høring av planprogram Fredrikstad - Sarpsborg

Jernbaneverket varsler oppstart av arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt InterCity dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg. Samtidig legges forslag til planprogram ut på høring.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidet med kommunedelplanen omfatter også riksvei 110 Simo - St. Croix, fylkesvei 118 ny Sarpsbru med utvidelse eller eventuell omlegging av riksvei 111 øst for Hafslund. 

- De som har meninger om forslaget må bruke anledningen nå i høringsfasen. Det er nå vi legger grunnlaget for de formelle beslutningene, sier planleggingssjef for strekningen Elisabeth Nordli.

Planprogram på høring
Samtidig med varsling av oppstart legges forslag til planprogram med konsekvensutredninger ut på høring. Forslag til planprogram gir en mer detaljert beskrivelse av bakgrunn for og hensikten med planarbeidet. Forslaget redegjør for gjeldende rammer og premisser, dagens situasjon i planområdet, utredningsalternativer og utredningsprogram. Det beskriver prosess og lokal medvirkning. Planprogrammet legger rammene for videre planarbeid og skal fastsettes av bystyrene etter høring og merknadsbehandling.

 Plan-og utredningsarbeidet for strekningen Fredrikstad-Sarpsborg skal avklare korridor for nytt dobbeltspor. Foto: Hilde Lillejord, JBV.

Avklare korridor
Plan- og utrednings­arbeidet for strekningen Fredrikstad - Sarpsborg har som hensikt å avklare korridor for det nye dobbeltsporet mellom Seut (Fredrikstad) og Klavestad (Sarpsborg). I tillegg skal planarbeidet avklare korridor for firefeltsvei på strekningen Simo – St. Croix i Fredrikstad og ny firefeltsforbindelse over Glomma i Sarpsborg. Det skal også avklares framtidig løsning for riksvei 111, for å sikre ønsket framkommelighet for buss på strekningen Gatedalen - Hafslund. Løsninger for gående og syklende på de aktuelle vegstrekningene inngår i planarbeidet.

Planområdet
Planområdet strekker seg fra Seut, via Grønli, Lisleby, Rolvsøysund, Greåker, Alvimdalen, Tunejordet, Sarpsborg stasjon og videre til Klavestad i Sarpsborg. Totalt omfatter planområdet ca 11 000 dekar. Dagens arealbruk er variert og omfatter både sentrumsområder, andre tettbygde områder, landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF).

Åpne møter
Jernbaneverket inviterer til åpne møter i forbindelse med varsling av oppstart og høring. Møtene er åpne for alle.

  • Sarpsborg: 31. mai 2016, klokken 1900 (Tune rådhus, Tuneveien 95)
  • Fredrikstad: 1. juni 2016, klokken 1900 (Litteraturhuset, Storgata 11)

 For parsellen Haug-Seut arrangeres egne informasjonsmøter på et senere tidspunkt.