Vanlige spørsmål om InterCity

Lurer du på noe om Bane NORs InterCity-satsing? Her er en liten samling spørsmål vi ofte får.

InterCity-prosjektet i Bane NOR er planlegging av jernbanestrekninger som ikke er bygget eller er under bygging. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

Hva er Bane NORs InterCity-satsing?
InterCity er planlegging av delstrekninger som ikke er bygget eller er under bygging. Handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-29 legger opp til at det skal være ferdig bygd dobbeltspor frem til Tønsberg i 2025, til Hamar (Åkersvika) i 2026, til Hønefoss i 2029 og til Sarpsborg innen 2029. Utbyggingen av sammenhengene dobbeltspor skal i henhold til Nasjonal transportplan 2018-2029 videreføres frem til Porsgrunn (Eidanger) i 2032, og til Halden og Lillehammer i 2034. 

Hva er Jernbanesektorens handlingsprogram?
Jernbanesektorens handlingsprogram skal konkretisere innholdet i Nasjonal transportplan 2018-2029, og skal være styrende for hvordan en samlet jernbanesektor skal arbeide for å nå de overordnede målene i NTP. Forslag til handlingsprogram for jernbanesektoren lå på offentlig høring i perioden 9. april til 22. juni 2018, og ble fastsatt i juli 2018. Handlingsprogrammet og høringsinnspillene finner du her.

Hvor er InterCity plassert geografisk?
Intercity-strekningene er definert som jernbanen mellom Oslo og Lillehammer, Halden og Skien samt nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Hønefoss (Ringeriksbanen).

Hvorfor InterCity-satsing?
Ifølge Statistisk sentralbyrå blir det om lag 370.000 flere innbyggere bare i Oslo og Akershus frem mot 2040, og en betydelig vekst i de øvrige byområdene. Befolkningsveksten vil gi økt behov for transport. Målet er at veksten i transport tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Et drastisk løft i togtilbudet i InterCity-nettet vil gjøre det enklere å bo i en by og jobbe i en annen, uten å være avhengig av bil. Ved å utvide bo- og arbeidsområdet på Østlandet kan InterCity-satsingen bidra til å ta noe av presset på Oslo-området.

Hvilke fordeler oppnås med InterCity?

 • Bidra til at veksten i transport tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange
 • Nytt togtilbud med korte reisetider, flere avganger og god regularitet
 • Utvide bo- og arbeidsmarkedet på Østlandet og avlaste Oslo-området
 • Sentrale stasjoner, velfungerende knutepunkter og samarbeid med andre aktører i byene om byutvikling, bidrar til at flest mulig får nytte av satsingen
 • Har nok kapasitet til å frakte mer gods på tog

Hvilke InterCity-strekninger er under bygging i dag?

 • Vestfoldbanen: Farriseidet-Porsgrunn. Åpnes september 2018.
 • Follobanen: Oslo-Ski. Åpner i 2021.

Hva er kommende prosjekter i Bane NORs InterCity-satsing?

 • Dovrebanen: Venjar - Eidsvoll - Langset, Kleverud - Tangen - Sørli, Sørli - Åkersvika - Hamar - Brumunddal og Brumunddal - Lillehammer
 • Østfoldbanen: Sandbukta - Moss - Såstad, Haug - Råde - Seut, Seut - Fredrikstad - Sarpsborg
 • Vestfoldbanen: Drammen - Kobbervikdalen, Nykirke - Barkåker, Tønsberg - Larvik
 • Ringeriksbanen: Sandvika - Sundvollen - Hønefoss