Gode tekniske løsninger for jernbanen

Enheten Teknikk og konsept har ansvar for konseptuelle valg og teknisk designbasis. Formålet er at flest mulig av de overordnede valgene tas enhetlig og en gang.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I forsøk på å ivareta samspillet mellom togtilbudet InterCity-prosjektet skal planlegge for og nødvendige anlegg for togoperatørene til drift og vedlikehold, har Bane NOR i den forbindelse utarbeidet et konseptdokument for InterCity-strekningene.  Konseptdokumentet for InterCity-strekningene ligger til grunn for den videre planleggingen i InterCity-prosjektet. Hovedpoenget er å sikre at vi planlegger for et anlegg som har god kapasitet i lang tid fremover. For eksempel finner vi ut av hvor mange spor som er nødvendig på de enkelte stasjonene, hvor det bør bygges forbikjøringsmulighet for godstog, og hvor drifts- og vedlikeholdspersonalet bør ha ekstra spor for sine arbeidsmaskiner.

InterCity-prosjektet har som mål å bruke modellbasert prosjektering (3D) for alle fag i planleggingen av nye dobbeltspor.

For å sikre standardiserte og formålstjenlige løsninger for jernbanestrekningene i InterCity-området, er dokumentet Teknisk designbasis for InterCity utarbeidet. Teknisk designbasis er en felles plattform som sikrer at de enkelte delprosjektene tar sine beslutninger på samme grunnlag med lik vekting av relevante parametere før endelig løsning velges.

Målsetningen med Teknisk designbasis for InterCity-prosjektet er å:

  • foreslå enhetlige løsninger på InterCity-strekningene som bidrar til standardisering
  • ivareta kvalitet, sikkerhet og levetidsperspektiv
  • sikre kostnadseffektive løsninger
  • sikre valg av riktige løsninger i forhold til ønsket funksjonalitet
  • effektivisere framdrift av IC-prosjektet

Teknisk designbasis skal sikre gode og kostnadsbesparende løsninger som ivaretar de funksjonelle kravene for InterCity strekningene sett i et livsløpsperspektiv. Unødvendig dyre løsninger skal unngås. 

Teknikk og konsept har også utarbeidet felles retningslinjer innen grunnerverv, RAMS, 3D-prosjektering og miljø.