Anbefalte korridor mellom Drammen-Kobbervikdalen

19. april orientere Jernbaneverket formannskapet i Drammen kommune om sin anbefaling til valg av korridor mellom Drammen og Kobbervikdalen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket har gjennomført en omfattende konsekvensutredning av fire alternative korridorer. Utredningen er grunnlaget for anbefalingen av korridor mellom Drammen – Kobbervikdalen.

De fire alternativene som er utredet er:

1. Korridor vest for Nybyen med tre alternativer:
      «Vest for Nybyen under»
      «Vest for Nybyen under samlet»
      «Vest for Nybyen over»
2. Korridor Sundland øst
3. Korridor Sundland vest
4. Korridor Pukerud

Etter en samlet vurdering av konsekvensutredningen, har Jernbaneverket konkludert med at alternativ «Vest for Nybyen under samlet» er den beste korridoren. Inne i denne vurderingen ligger det en anbefaling om ombygging av Drammen- og Gulskogen stasjon, samt ombygging på strekningen mellom Drammen og Gulskogen.

Figuren over viser skisse av Alternativet «Vest for Nybyen under samlet» etter ferdigstillelse. Sporene for Vestfoldbanen (både ut- og inngående) legges samlet i kulvert under Sørlandsbanen og inn i åsen rett øst for Smithestrøm gård.

- Jernbaneverket har vurdert alternativ 1. «Vest for Nybyen under samlet» som det beste alternativet. Dette har best måloppnåelse totalt og gir best jernbaneteknisk funksjonalitet. Vi er derfor sikre på at dette er den beste løsningen for Vestfoldbanen i et større perspektiv, sier planleggingsjef Sverre Lerbak.

Veien videre
Formannskapet vil etter planen få Jernbaneverket sin anbefaling med konsekvensutredning og kommunedelplan til behandling 24. mai. Kort tid etter dette vil Jernbaneverket arrangere åpne møter og kontordager. Tidspunktene for disse arrangementene vil på forhånd bli annonsert i god tid på Jernbaneverkets nettsider og i lokale aviser. Forventet sluttbehandling i bystyret vil være i løpet av november 2016.

Reguleringsplanfasen
Arbeidet med reguleringsplanleggingen starter etter dette vedtaket og forventes ferdig i løpet av våren 2018. I denne fasen vil berørte grunneiere bli kontaktet direkte av Jernbaneverket. Forventet byggestart er ved årsskiftet 2019/2020.