Evaluering av parallelloppdragene i Fredrikstad ferdigstilt

Jernbaneverket, Fredrikstad kommune, Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune har gitt en felles anbefaling om hvordan innspillene til utvikling av Grønli stasjon og områdene rundt bør tas med i videre planarbeid.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Rodeo foreslår å etablere ny stasjon i hjertet av et levende bytorg. Torget skal bli et viktig offentlig rom i Fredrikstad der Grønli stasjon og et nytt offentlig publikumsrettet bygg genererer liv og aktivitet. Glemmen kirke ses i bakgrunnen.

Tre uavhengige rådgiverteam har sett på hvilke muligheter som åpner seg når ny stasjon etableres på Grønli. De tre teamene har sett på disse områdene:

  • «Grønli-kilen»: Dyrvik Arkitekter, Sweco, SLA og Norsam
  • «Fredrikstad stasjon»: Plan Urban, Alt.arkitektur og ATSITE
  • «Byliv»: Rodeo arkitekter og Norconsult

Teamenes komplette bidrag ligger her (link).

Parallelloppdraget er ingen konkurranse og det er ikke kåret noen vinner. Samarbeidsgruppen har gjennom parallelloppdraget ønsket å belyse muligheter og utfordringer ved ulike plangrep som innspill til egne og felles planarbeid. I evalueringsarbeidet har det vært lagt vekt på å peke på gode innspill, muligheter og utfordringer ved de ulike løsningene, og deretter samles om en felles anbefaling til videre planarbeid.

Hele evalueringsrapporten ligger som vedlegg.

Les hele anbefalingen i vedlagte rapport i kapitlene «Faglige vurderinger» og «Videre planarbeid».

 Dyrviks forslag inneholder flere nye plasser og byrom og gode forhold for gående, syklende og kollektivtrafikanter. Løsningen etablerer en solid forbindelse mellom Glemmen og sentrum, med Glemmen kirke som et sentralt element og et stort offentlig byrom – Grønlikilen, over stasjon. St.Hansfjellet ses i bakgrunnen.

Plan urban lar deler av den nye stasjonen ligge åpent slik at dagslys slippes ned på plattformen. Teamet foreslår å videreutvikle og utvide Glemmen videregående skole til en storskole for hele Fredrikstad (til venstre). Skolen bidrar med å gi liv og aktivitet til området og vil også selv dra store fordeler av å ligge ved et sentralt kollektivknutepunkt.

Ideenes videre liv

På Grønli samarbeider Statens vegvesen og Jernbaneverket nå med et felles planarbeid for rv. 110 Simo-St.Croix og dobbeltspor med stasjon. Dette blir det første planarbeidet etter plan- og bygningsloven der parallelloppdragets ideer skal anvendes.

Et viktig tema i parallelloppdraget har vært hvordan veisystemet kan løses slik at det gir god tilgjengelighet for alle trafikantgrupper og åpner for byutvikling rundt stasjonen. Teamene er samstemte i å fraråde den tidligere anbefalte løsningen for nordre tangent som en 4-felts veg gjennom St. Hansfjellet og knyttes til rv. 110/ fv. 109 i Grønliområdet. Denne løsningen vurderes å ikke være i tråd med ambisjonene om å utvikle Grønli stasjonsområde til et attraktivt og tilgjengelig knutepunkt. Alle teamene anbefaler også at dagens fv 109 splittes i to, med en kollektivtrasé forbi stasjon og en ny trasé for annen trafikk langs foten av Grønlifjellet i øst. For rv. 110 foreslås ulike løsninger, men fellestrekket er at teamene foreslår å redusere barriereeffekten som trafikken skaper, ved å legge vegen under lokk eller omdefinere vegen til gate; redusere fart, introdusere trebeplantning og lyskryss/fotgjengerfelt.

- Vi har fått mange verdifulle ideer til vårt planarbeid gjennom parallelloppdraget, sier Elisabeth Nordli, planleggingssjef i Jernbaneverket. Det er imidlertid viktig å understreke at parallelloppdraget er en idedugnad i tidlig-fase. En rekke beslutningsrelevante faktorer for hvordan veg og bane løses har ikke vært mulig å inkludere i parallelloppdraget. I det videre planarbeidet vil det derfor være nødvendig å supplere med flere løsninger for veg og bane enn det som er vist i parallelloppdraget. Grunnforhold og hydrologi gjør det nødvendig å også vurdere løsninger der banen ligger høyere i terrenget og omfang av lokkløsninger over veg og bane må vurderes ut i fra faktorer som blant annet kostnader, trafikksikkerhetskrav, drift og vedlikehold. Innspillene fra parallelloppdraget og samarbeidsgruppens anbefaling er imidlertid et viktig grunnlag når Jernbaneverket og Statens vegvesen utvikler og rendyrker alternativene som skal utredes i det videre planarbeidet.

Forslag til planprogram for dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg inkludert utvidelse av rv. 110 har akkurat ligget ute på høring. For tiden jobbes det med å vurdere innkomne høringsuttalelser og ferdigstille planprogram for politisk behandling. Forslag til kommunedelplan skal etter planen legges ut til offentlig ettersyn mot slutten av 2017.