Vi bidrar til levende byer!

Stortinget har gitt Bane NOR i oppgave å bidra til god byutvikling i form av klimavennlige knutepunkt i byene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Nasjonal transportplan er Stortingets bestilling til Bane NOR, og i planen er utvikling av knutepunkt et viktig mål.

Sentrale jernbanestasjoner skal være en drivkraft i denne utviklingen, og bidra til en fortetting i sentrum. Det er viktig av flere grunner: det fører til færre bilturer internt i kommunen når flere bor, jobber og handler i sentrum – ved et kollektivknutepunkt. Da velger flere bussen, sykkelen eller går: til beste for miljøet, folkehelsa og trivselen. Fortetting hindrer også byspredning, en uheldig effekt når det bygges nytt i tidligere ubebygde områder utenfor byen. Det går gjerne utover natur eller jordbruk, det skaper større avstand til sentrum, og dermed mer biltrafikk innad i kommunen.

Østlandet trenger et miljøvennlig alternativ som kan konkurrere med bilen, særlig på reiser mellom byene. Vi trenger et tilbud som gjør det lettere å bo i en by og jobbe i en annen – uten å være avhengig av bil. Vi trenger kollektivtrafikk som sørger for at de øvrige byene på Østlandet demper presset på Oslo. For at flest mulig skal få størst mulig nytte av InterCity-satsingen er det avgjørende at jernbanestasjonene ligger sentralt i byene.

Sentrale knutepunkt er nedfelt som et mål i statlige planretningslinjer, klimaforliket og i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Ved å etablere arbeidsplasser og boliger i nærheten av stasjonene, styrkes jernbanen og en klimavennlig utvikling.

InterCity-prosjektet har ansvar for å bygge et stoppested for tog som er tilgjengelig for de reisende, dvs. et stasjonsområde hvor de reisende lett kan bytte fra andre reisemidler til tog. Foto: Hilde Lillejord

Ansvaret for å utvikle knutepunkter er ikke plassert hos en aktør, men hos alle statlige, regionale, kommunale og private aktører som har virkemidler innenfor areal- og transportplanlegging. Alle må samarbeide om hvordan byen, knutepunktet og jernbanen skal fungere sammen 

Kjennetegn på et knutepunkt, forbundet med InterCity-stasjon, er høy arealutnyttelse, flere virksomheter med stor aktivitet, god tilgjengelighet og framkommelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk. Det skal også være enkelt og effektivt for reisende å bytte mellom ulike transportmidler.