Engasjerte deltakere på folkemøtene i Sarpsborg og Fredrikstad

Engasjementet var stort på Jernbaneverkets folkemøter i Sarpsborg 31. mai og i Fredrikstad 1. juni. Mange ønsket å vite hvor det fremtidige dobbeltsporet skal gå. Flere var også kommet for å fortelle hvor de mener det bør legges.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket inviterte til åpne møter i forbindelse med varsling av oppstart og høring av planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt InterCity dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg. Planprogrammet omfatter riksvei 110 Simo - St. Croix og fylkesvei 118 ny Sarpsbru. Det vurderes også omlegging av riksvei 111 øst for Hafslund.

Alternative korridorer
I Tune rådhus og på Litteraturhuset i Fredrikstad fikk om lag 120 mennesker informasjon om planprogrammet av planleggingssjef Elisabeth Nordli og planleggingsleder Alf Solvang i Jernbaneverket InterCity. Sammen med rådgiver Trine Huitfeldt Nygaard fortalte de om historikk, føringer og krav for nytt InterCity dobbeltspor. De la frem kart og film som viste alternative korridorer, og de redegjorde for den videre prosessen. 

- Hvor den fremtidige korridoren legges er ikke bestemt. Jernbaneverkets planprogram er et forslag. Jeg oppfordrer alle til å komme med formelle innspill i høringsprosessen, med frist til 27. juni. Om ett til to år skal bystyret vedta kommunedelplanen, sa Elisabeth Nordli. 

Stortingets bestilling
Mange oppmøtte kom med gode spørsmål og innspill. Flere tok til orde for at Sarpsborg og Fredrikstad bør få felles togstasjon på Rolvsøy og at dobbeltsporet ikke bør gå inn i byene. Elisabeth Nordli gjorde det klart at selv om de kan komme med innspill i høringsprosessen, har Jernbaneverket fått en bestilling fra Stortinget gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

- Bestillingen gir klare føringer om at dobbeltsporet skal gå gjennom byene i Østfold. Denne løsningen er også forankret lokalpolitisk. Men det endelige korridorvalget er ikke bestemt. Derfor bør folk sette seg inn i forslaget til planprogram og medvirke til at den fremtidige korridoren blir til det beste for lokalsamfunnet, innenfor de føringene som er vedtatt, sa Elisabeth Nordli.     

Planleggingssjef Elisabeth Nordli og planleggingsleder Alf Solvang i Jernbaneverket informerte om mulige korridorer for nytt InterCity dobbeltspor. Mange møtte opp til åpne møter i Sarpsborg og Fredrikstad.

Konsekvenser

Noen tilhørere ville vite mer om hvordan Jernbaneverket vurderer konsekvensene av å bygge dobbeltspor. Det gjaldt alt fra konsekvenser for de som kanskje mister huset sitt, til sikkerheten rundt godstrafikk i byen og støyproblemer. Andre var opptatt av hvordan kulturminnene kan bevares.  

De fikk høre at Jernbaneverket er opptatt av å gjøre en grundig konsekvensutredning. Her beregnes prissatte konsekvenser som investeringskostnader, grunnerverv, støy og forurensning. I tillegg utredes konsekvenser som ikke prissettes. Det kan være kulturminner, naturmangfold og landskapsbilde. Mange hensyn veier tungt når Jernbaneverket kommer med sin anbefaling om fremtidens dobbeltspor.

-  Korridorene i planprogrammet er brede. Innenfor korridorene er det flere alternativer til hvor den endelige traseen kan ligge. Det er viktig at de som har meninger kommer med et formelt innspill til høringen, sa planleggingsleder Alf Solvang.

På oppdrag for Jernbaneverket bistår rådgiverne i Cowi og Multiconsult med konsekvensutredningen og andre analyser.