Samarbeidsgruppemøte i Stokke

Sist fredag var samarbeidsgruppen for Tønsberg – Larvik samlet til et heldags arbeidsmøte i Stokke. Gruppen ble presentert hvor vi er i søk etter stasjoner og korridorer i forstudien.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket og deres rådgivere møtte på fredag en spent og engasjert blanding av fagfolk og kommuneansatte fra Vestfold i kommunestyresalen i Stokke rådhus. Dagen ble brukt til å gjennomgå status og diskutere framdrift på planarbeidet for InterCity-prosjektet for Tønsberg-Larvik.

Miljømål
Første del av møtet ble brukt til å fortelle om hvordan det arbeides med prosjektets miljømål der de fire hovedmålene innen miljø ble presentert: 
  1. Arealeffektivt transportsystem som følge av redusert behov for veiutbygging
  2. Reduserte utslipp
  3. Muliggjøre en utvikling av kompakte byer og tettsteder som minimaliserer transportbehovet
  4. Få inngrep og reduserte virkninger i verdifulle områder
  5. Hovedmålene skal konkretiseres framover gjennom utarbeidelse av miljøprogrammet, som er prosjektets handlingsplan for miljø.
Prosjektdirektør Anne Siri Haugen fikk mange gode innspill fra samarbeidsgruppen på fredag. Foto: Hilde Lillejord/JBV
Det neste punktet på programmet var å presentere den overordnede fremdriftsplanen for planarbeidet frem til vedtak av kommunedelplaner våren 2018. Jernbaneverket fikk mange nyttige innspill på risiko og mulige risikoreduserende tiltak for å sikre fremdriften i planarbeidet gjennom gruppearbeidet etterpå. Dette tas med videre i styringen av prosjektet.
De frammøtte syntes det var spennende å se de ulike forslagene for korridorer og stasjoner som ble presentert. Foto: Hilde Lillejord/JBV
Korridor- og stasjonsutfordringer
Siste del av møtet ble viet til informasjon om arbeidet med korridor- og stasjonsøk med informasjon om muligheter og utfordringer som man har avdekket til nå.
Terje Grennes, fra Norconsult beskrev jakten på de gode korridorene slik:
- Ingen linje er enkel, det er bare ulike grader av vanskelighet.

Planleggingsleder Morten Klokkersveen fra Jernbaneverket understrekte også viktigheten med å finne løsninger som tilfredsstiller kravet om høy gjennomkjøringshastighet på hele strekningen for å gi reisetidsbesparelser og høy samfunnsnytte for prosjektet. Dette er forankret i Statsbudsjettet og retningslinje 2 til NTP-arbeidet.
 
- Det vi har vist i dag er bare foreløpige vurderinger som kan endres med mer kunnskap fram til vi legger forslag til planprogram til offentlig ettersyn mai 2016. Vi har et omfattende arbeid foran oss med å sammenstille fagtema til en helhetlig vurdering, oppsummerte Klokkersveen fredagens arbeidsmøte.
Jernbaneverket fikk mange nyttige innspill på risiko og mulige risikoreduserende tiltak for å sikre fremdriften i planarbeidet. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Neste møte med samarbeidsgruppen for Tønsberg-Larvik er 4. desember i Larvik.