Samarbeider om ny Sarpsbru

Jernbaneverket og Sarpsborg kommune skal samarbeide om planleggingen av ny vei- og jernbanebru over Glomma.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Disse skal jobbe sammen for å finne de beste løsningene for ny vei- og jernbanebru over Glomma. F.v: samferdselsplanlegger Laila Vestby, saksordfører Svein Larsen og kommunesjef Sigmund Vister fra Sarpsborg kommune. Til høyre: assisterende planleggingsleder i Jernbaneverket Alf Louis Solvang. Foto: Hilde Lillejord

Planarbeidet som har vært gjort for vei og jernbane så langt viser at det er stort behov for en koordinert planlegging av forbindelsene for bil og tog. Riksantikvaren og Østfold fylkeskommune har også bedt om en slik felles planlegging.

- Det er nødvendig med en samkjøring av disse store planene for å kunne ta mest mulig hensyn til kulturminnene i området. Gjennom samarbeid skal vi finne frem til de beste løsningene for kryssing av Glomma med både vei og jernbane, sier assisterende planleggingsleder Alf Louis Solvang i Jernbaneverket.

I følge avtalen skal Jernbaneverket ha ansvar for å lage planprogram for felles kommunedelplan. Planprogrammet skal blant annet vise utredningskorridor for vei og jernbane, og klargjøre hvordan samarbeidet skal organiseres videre. Våren 2016 legges planprogrammet ut på offentlig høring.

- Vi har hatt flere gode møter med kommunen, og ser veldig frem til videre samarbeid om både planprogram og kommunedelplan, sier Solvang.

Det er foreløpig ikke avklart om det er én eller flere aktuelle korridorer for jernbanen over Glomma. Jernbaneverket jobber nå med en forstudie som skal klargjøre hvilke korridorer som skal tas med videre i planprogrammet for kommunedelplan. Sarpsborg kommune har to ulike traseer for ny veibru, ett alternativ som følger dagens veitrasé og ett alternativ med kryssing nord for dagens jernbanebru.

- Vi er opptatt av å finne den beste løsningen for Sarpsborg-samfunnet i denne viktige saken. Derfor er det gledelig at de store aktørene nå forplikter seg til å jobbe sammen for å finne en rask og god løsning, sier kommunesjef Sigmund Vister i Sarpsborg kommune.

Vister poengterer at det vil være svært viktig for kommunen at bygging av en ny veiforbindelse kan starte tidligst mulig. For å få til det kan det bli nødvendig å framskynde bygging av jernbanebru.

- Jeg er glad for at vi har kommet et skritt videre i det som vil bli et gigantisk samferdselsløft for hele byen, sier Vister.

Riksantikvaren, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen vil også være sentrale i den videre prosessen.

Fakta om prosjektene

  • Ny veibru over Sarpsfossen inngår i Bypakke Nedre Glomma.
  • Tiltaket omfatter utbygging av ny 4-feltsvei mellom Sarpsborg sentrum og Dondern, der to felt er sambruks-/kollektivfelt. Prosjektet inkluderer også utvidelse av rv 111 ved Hafslund og tilrettelegging for sykkel og gange.
  • Jernbaneverket planlegger nytt dobbeltspor til Halden. Satsingen skal gi de reisende kortere reisetid, flere avganger og god regularitet.
  • Nasjonal Transportplan legger opp til at strekningen skal være ferdig frem til Seut ved Fredrikstad i 2024, til Sarpsborg i 2026 og til Halden i 2030.
  • Dobbeltsporet skal gå gjennom alle Østfoldbyene. Dette konseptet gir flest reisende og størst samfunnsnytte.
  • Ett planprogram er «en plan for planarbeidet». Planprogrammet viser hvilke korridorer og tema (konsekvenser) som skal utredes, planlagt fremdrift og hvordan medvirkningen skal foregå. Planprogrammet fastsettes av bystyret etter offentlig høring.