Samarbeider om ny Fredrikstad stasjon

Jernbaneverket, Statens vegvesen, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune vil skape et attraktivt og bærekraftig knutepunkt på Grønli.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Karin Holen, landskapsarkitekt og Alf Louis Solvang assisterende planleggingsleder i Jernbaneverket foran modell av knutepunktet Moss. Samarbeidsgruppen ønsker å få tilsvarende gode innspill til hvordan ny stasjon på Grønli kan utvikles til et godt knutepunkt. Foto: Hilde LillejordInterCity-satsningen skal bidra til en bærekraftig byutvikling der flere velger å reise kollektivt, sykle og gå. For å nå dette målet må de offentlige aktørene jobbe i felles retning. Jernbaneverket har derfor tatt initiativ til et samarbeid med Statens vegvesen, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune om utviklingen av ny stasjon på Grønli og områdene rundt.

Samarbeidsgruppen ønsker i en tidlig fase å få et bredt tilfang av ideer og har nå lyst ut et parallelloppdrag.

- Vi må få til et godt møte mellom stasjon, vei og by. For å få til dette ønsker vi nye kreative innspill til hvordan stasjonen og nærområdet kan utvikles best mulig, forteller Karin Holen, landskapsarkitekt i Jernbaneverket.

Se til Moss
I et parallelloppdrag jobber flere team parallelt med å belyse en problemstilling.  Tre forskjellige team skal fra høsten av se på løsninger for nye Fredrikstad stasjon med tilliggende veisystem og byområde. Dette krever tverrfaglig kompetanse innen arkitektur, landskapsarkitektur, vei og trafikk.

- Vi har hatt et liknende oppdag i Moss og høstet veldig gode erfaringer. Vi ønsker oss det samme for Fredrikstad, det vil si at dyktige fagfolk skal gi oss gode forslag til løsninger for utvikling av Grønli-området.

En stasjon som passer inn i byen
Parallelloppdraget skal blant annet se på hvordan man kan skape:

  • god tilgjengelighet for alle reisende til og gjennom knutepunktet
  • gode forbindelser til dagens bykjerne
  • effektive bytter mellom ulike reisemidler
  • attraktive omgivelser på Grønli med bolig og næring

- Vi ønsker oss en stasjon som passer inn og blir en del av byen. For å legge til rette for at reisende kan velge å reise miljøvennlig hele veien må vi se på hvordan vi kan skape gode forhold for gående, syklende og kollektivtrafikk. Samtidig skal vi legge til rette for bolig- og næringsutvikling som styrker Fredrikstad sentrum, sier Karin Holen.

Teamene har to måneder på seg før ideer og løsninger for Grønli skal presenteres for Jernbaneverket, Statens vegvesen, kommunen og fylkeskommunen.

Fakta om prosjektet

  • Jernbaneverket planlegger nytt dobbeltspor mellom Haug og Halden.
  • I Fredrikstad planlegger Jernbaneverket å flytte stasjonen til Grønli. Grønli er den plasseringen som gir kortest korridor for ny jernbane, høyest toghastighet og god tilknytning til dagens sentrum. Plasseringen er i tråd med Fredrikstad kommunes byutviklingsstrategi.
  • Bypakke Nedre Glomma inneholder to store veiprosjekter i kort avstand fra ny stasjon, utvidelse av rv. 110 og nordre tangent (indre sentrumsring). Disse må ses i sammenheng med planleggingen av ny stasjon.
  • Parallelloppdraget er utlyst og tilbudsfrist er 14.8.2015. Rådgiverne som engasjeres skal levere sitt forslag til utvikling av Grønli i løpet av desember 2015.
  • Samarbeidsgruppen vil vurdere de innkomne forslagene og gi sin anbefaling til hvordan de gode ideene kan tas med i videre planarbeid etter plan- og bygningsloven.

Kart viser de tre tyngepunktene i byutviklingsstrategien til Fredrikstad kommune. Illustrasjon: Fredrikstad kommune