Samarbeid for nye spor

Fredag 5. juni arrangerte Jernbaneverket møte med samarbeidsgruppen for InterCity-strekningen Tønsberg-Larvik.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sammen med ledere fra regional myndighet og kommunalsjefer og rådmenn fra Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Stokke var Jernbaneverket og rådgiverne Norconsult og Asplan Viak samlet for å diskutere hvordan det videre samarbeidet mellom kommunene og Jernbanevekt skal fungere.

- Disse møtene er en faglig arena hvor vi kan drøfte innholdet i forstudiet og i det senere planarbeidet, innledet planleggingsleder Morten Klokkersveen.

- For å klare å gjennomføre det på en god måte, er vi avhengige av å samarbeide godt med de mest sentrale i det kommende planarbeidet, som denne Samarbeidsgruppa presenterer.

InterCity-prosjektets direktør, Anne Siri Haugen, diskuter med gruppen sin hva som må til for at samarbeidet til kommunene skal best mulig ivaretas videre framover i arbeidet med prosjektplanleggingen. Fra venstre: Terje Grennes fra Norkonsult, Lars Joakim Tvedt fra Stokke kommune og Fylkesmannen i Vestfold, ved leder for landbruk Olav Sandlund.

Nye prioriteringer fra departementet
Under møte holdt også prosjektdirektør Anne Siri Haugen et innlegg der hun informerte om de nye prioriteringene til Retningslinje 2 i planfasen fra NTP 2018-2029  som kom i slutten av mai. Her legges det blant annet større vekt på samfunnsøkonomiske analyser. De viktigste konsekvensene av dette er at det blir enda viktigere å få nytten av de foreslåtte tiltakene opp, og kostandene ned.

- Det som er avgjørende for at nytteverdien blir høy, er at flere folk velger å bruke det framtidige togtilbudet, hvilket igjen avhenger av effektiv arealbruk og høy aktivitet rundt knutepunktene, sa prosjektdirektøren og understrekte samtidig betydningen av at kommunene kan bidra til forutsigbarhet.

- Får vi til dette, kan vi stå igjen med én stasjonslokalisering for hvert knutepunkt og én trasékorridor innen kort tid. Samtidig kan vi ikke se bort i fra føringene statsråden har gitt. De sier at vi må finne gode løsninger uten å legge oss på det helt ekstravagante, da en forutsetning er at hele InterCity-satsingen skal kunne gjennomføres til den kostnadsrammen som er framlagt. 

Sindre Rørby fra Sandefjord kommune, Fylkesmannen i Vestfold ved miljø- og samfunnssikkerhet Gunnar Kleven og Rita Regbo fra Tønsberg kommune i gruppe med Jernbaneverkets planleggingsleder Morten Klokkersveen (til høyre).