Møte med politikere

Jernbaneverket arrangerte torsdag 25. juni et informasjonsmøte for politikerne fra Horten, Re og Tønsberg i tillegg til Vestfold fylkeskommune.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket og deres rådgivere på strekningen Nykirke-Barkåker informerte om de siste justeringene av alternativene i de tre korridorene og de rundt 30 fremmøtte fikk mulighet til å stille spørsmål. Foto: Hilde Lillejord

 

 

Prosjektdirektør Anne Siri Haugen åpnet med å fortelle om samfunnsoppgaven for InterCity-utbyggingen og Jernbaneverket:
- Fremtidens vekst i transporten på Østlandet skal løses med et nytt kollektivtilbud og smart arealbruk. Godt samarbeid med berørte kommuner, fylker og alle andre interessenter er veldig viktig i arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning. Videre forklarte hun at Jernbaneverket arbeider mot at det skal legges til rette for et helt nytt togtilbud: kort reisetid mellom byene, høy punktlighet og god kapasitet.

- I tillegg er gode knutepunkt ved stasjonene og fortetting rundt knutepunktene viktige suksesskriterier InterCity satsingen.

 - For å få gode løsninger og god fremdrift, er det viktig at vi fremskaffer et godt beslutningsgrunnlag for de nødvendige valgene undervis. Vi skal undersøke nok for å kunne ta gode valg på hvert trinn i planleggingen. 

 

 

En viktig del i en stor sammenheng
Etter Haugens innlegg tok planleggingsleder Elsebeth A. Bakke over ordet og understreket at Jernbaneverket foreløpig ikke har tilstrekkelig kunnskap til å vite hvilken av de tre korridorene som totalt sett vil være best.

- Vi er fremdeles i en fase hvor vi henter inn ny kunnskap. Hva som fremstår som det beste alternativet vil derfor fremdeles kunne endre seg en stund fremover. Jernbaneverket vil først kunne komme med en anbefaling når konsekvensutredningen og dermed beslutningsgrunnlaget, som er ferdig en gang ut på høsten 2015.

 - Nykirke-Barkåker er viktig del av den store jernbanesatsingen på Østlandet. Valg av alternativ på denne strekningen vil få betydning for hele Vestfoldsamfunnet. Hvis vi skal nå målsetningen om et togtilbud med to tog i timen i hver retning mellom Oslo og Tønsberg i 2024, må valg av korridor være klart i løpet av 2016. Det er derfor en veldig viktig oppgave dere som politikere har, sa Bakke.

 Etter at konsekvensutredningen er ferdig skal Jernbaneverket klare å finne fram til hva som er de positive og hva som er de negative konsekvensene for de ulike alternativene. Hensikten er å få valgt en av de tre korridorene på bakgrunn av de beskrevne virkningene for miljø og samfunn.

- Hvis det blir slik at et av alternativene ikke tilfredsstiller kravene til en moderne jernbane, kan vi ikke anbefale dette.

 Det er jernbaneverket som anbefaler valg at korridor overfor kommunestyrene, mens det er kommunen som vedtar den endelige planen. Forhåpentligvis vil de tre kommunene komme til enighet om ett alternativ som treffes på kommunegrensene. Vi oppfordrer dere derfor til å tenke ut over egen kommunegrense - tenk på hele regionen når dere skal gjøre et vedtak, understreket planleggingslederen.

Spørsmål fra politikerne
Det kom mange gode og konstruktive spørsmål fra salen. Foruten stasjonsplassering og bevaring av naturreservatene, var politikerne opptatt av hvordan Jernbaneverket ville vektlegge kostnadsberegningene. Vil de prissatte konsekvensene bli vektlagt mer enn de ikke-prissatte konsekvensene (landskapsbildet, friluftsliv, kulturminner, natur- og kulturmiljø og naturresurser) nå som departementet har gitt så klare føringer om at InterCity-prosjektet det skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Det kom mange gode og konstruktive spørsmål fra politikerne i salen. Foto: Hilde Lillejord

 

 

Planleggingslederen svarte at det er sammenstillingen av alle disse variablene som er den samfunnsøkonomiske analysen. Vekting av temaene i forhold til hverandre skjer når anbefalingen gjøres.

- Vi skal også se på hvordan de ulike stasjonsalternativene vil kunne påvirke utviklingen av lokalsamfunnet. Dette vil kunne påvirke den framtidige knutepunktutviklingen og vi må se på både konfliktpotensial, utviklingsmuligheter og passasjergrunnlag rundt disse stasjonsplasseringene.

Hva skjer hvis kommunene kommer med et annet vedtak enn det Jernbaneverket anbefaler? - Det må vi vurdere hvis det blir aktuelt. Det må blant annet gjøres en vurdering av hvor stort «avviket» er mellom Jernbaneverkets anbefalte korridor og kommunenes vedtak av korridor.

-Vi håper vi skal kunne treffe en beslutning vi får bredest mulig oppslutning på, avsluttet Bakke.

Politikerne lurte blant annet på hvordan beslag av matjord er vurdert og hva er vedlikeholdskostnader på bru kontra bane på terrreng? Foto: Hilde Lillejord

Planleggingsleder Elsebeth A. Bakke understreket at hvis vi skal nå målsetningen om et togtilbud med to tog i timen i hver retning mellom Oslo og Tønsberg i 2024, må valg av korridor være klart i løpet av 2016.  Foto: Hilde Lillejord