Moss: Gode innspill om byutvikling rundt ny stasjon

Jernbaneverket har i samarbeid med Rom Eiendom finansiert to parallelle oppdrag om by- og knutepunktutvikling rundt nye Moss stasjon. Oppdragene er nå evaluert og innspillene tas med videre i planleggingen av det nye knutepunktet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

«Fjordtorvet» beskriver en «vifteplan» med fjordsikt som vil sikre allmennheten åpenhet og tilgjengelighet til fjorden

To uavhengige rådgiverteam har i en idéfase sett på hvilke muligheter som åpner seg på «Sjøsiden» når dagens jernbanetrasé legges om og det etableres en ny stasjon i Nyquistbyen.

De to parallelle oppdragene er utført av :
1) Ghilardi og Hellsten Arkitekter AS/Karres og Brands/Tyrèns : «Knutepunktutvikling Moss»  
2) C.F. Møller/Dronninga landskap/Rejlers: «Fjordtorvet»

Verdifulle ideer og innspill
Jernbaneverket, ROM Eiendom, Moss kommune, Statens Vegvesen og Østfold Fylkeskommune har evaluert oppdragene og står samlet bak anbefalingene i rapporten. Gruppa er også svært fornøyd med kvaliteten på det innleverte materialet.

- Teamene har spilt inn ideer til hvordan nye Moss stasjon og byen kan knyttes sammen, og hvordan stasjonen kan utvikles som knutepunkt. Dette er verdifulle innspill som Jernbaneverket tar med seg videre i arbeidet med reguleringsplan i den hensikt å finne den optimale løsningen for stasjonen, sier planleggingsleder Trygve Sørbø Kvarme i Jernbaneverket.

Reguleringsplanen legges fram for offentlig ettersyn tidlig i 2016.

Hele rapporten ligger til høyre i denne saken.

Saken fortsetter under bildet.

«Knutepunktutvikling Moss» beskriver en ny forbindelse nord-sør som består av en rekke ulike plasser og rom med ulike opplevelser både funksjonelt og romlig.

Knutepunkt med god tilknytning til byen
Evalueringsgruppa har i første omgang vurdert hvilke ideer fra forslagene som Jernbaneverket skal ta med i den videre planleggingen av nytt dobbeltspor gjennom Moss.

– Vi har sett at det ikke er mulig å anbefale et helt plangrep for området slik vi opprinnelig hadde ambisjoner om. Til det er det for mange uavklarte forhold. Men vi har anbefalt et plangrep for området rundt den nye stasjonen og opp mot sentrum, sier leder for knutepunktutvikling i Jernbaneverket, Marianne Hermansen.

Her er noen av evalueringsgruppas anbefalinger:

  • Både Værlegata og Fjordveien bør lede til stasjonen og det bør være inngang til stasjonen fra begge gatene
  • Værlegata bør utvikles som en gate med hovedvekt på myke trafikanter. Værlegata kan ende i ett «fjordtorg»
  • Fjordveien bør utvikles med hovedvekt på kollektivtrafikk og bil
  • Gatenettet må legge til rette for et effektivt bussrutenett og at bussholdeplassene kommer nært opp til stasjonsinngangene

Les hele anbefalingen i vedlagte rapport i kapittelet «Faglige vurderinger».

Mange avhengigheter
Gjennom evalueringsarbeidet har de statlige, fylkeskommunale og kommunale partene sittet rundt samme bord. Det har blant annet vært bred enighet om at ikke jernbaneutbyggingen skal forsinkes av andre planprosesser.

- Dette har vært et veldig konstruktivt samarbeid. Parallelloppdragene viser at det er mange avhengigheter og at det viktig få avklart avhengigheter og grensesnitt til andre planer. Gjennom samarbeidet ønsker vi å legge til rette for en god prosess og sikre en helhetlig og god utvikling av området, sier Hermansen.

Les mer om teamenes ideer og innspill i denne saken.